آمار رویارویی‌های فرهاد مجیدی و امیر قلعه‌نوییر ججس و یکیک ققابه های یگ برتر ی اسسقال و گگگه سیسیجان، رزز یکشیکشهه هایک وزشگ صصاف یکیکیگیگ یییوند.

یکی از نکات مهم و قابل توجه در این مسابقه، حضور امیر قلعه نویی به عنوان قهرمان گلگهر در این مصاف است. رفته است.

ققههییییی 4 بار با یییی گگگهگه هه صصاف اسسققال ازی با نیجهیجه شکسشکس و یک بازی با نیجهیجه سسایی هه پایان سیسیسیه اسس.

همچنین این سرمربی کهنهکار 9 بار با تیم سپاهان با استقلال مصاف که سهم او در این بازیها، 2 پیروزی، 5 شکست و 2 تساوی بوده است. و دو بازی با پیروزی و یک بازی با نتیجه تساوی پایان یافته است.

او با ذوب آهن 2 بار به مصاف استقلال رفته است که یک بازی با پیروزی و یک بازی با نتیجه شکست تمام شده است. روبهرو شده است که یک بازی با نتیجه پیروزی و یک بازی با نتیجه تساوی به پایان رسیده است. او در مصاف با استقلال بوده است.

با این حال، بازهم در این بازی هواداران فوتبال شاهد تقابل تفکرات فرهاد مجیدی و امیر قلعه نویی خواهند بود؛. در 5 مصافی که فرهاد مجیدی و امیر قلعه نویی با اتحاد داشته اند، 4 پیروزی چندین فرهاد مجیدی است و یک بازی نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است و تا اینجای کار قلعه نویی در مقابل تیم های فرهاد مجیدی قهرمانی را بچشد.

با وجود این اتفاقات و نتایج، باید دید تقابل استقلال و گلگهر سیرجان به چه نتیجه ای ختم خواهد شد و این نکته را هم باید مد نظر داشت که اگر استقلال در این بازی مقابل گلگهر سیرجان شکست نخورد، در کنار سپاهان فصل 90-89، به عنوان شکست‌ناپذیرترین تیم‌های لیگ برتری در طول یک فصل قلمداد خواهد شد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم