آیا همیشه به کتاب‌های دیجیتال خود دسترسی داریم؛ نگاهی به قیمت گذاری تا تضمین دسرسی

[ad_1]

دسترسی به کتابخانه دیجیتال چقدر ادامه دار و همیشگی این سوال است که شاید از هر بار خرید یک نسخه از کتاب دیجیتال، پرداخت پول بابت آن و اضافه شدن کتاب به کتابخانه دیجیتال کاربران کاربران را کار می‌کند؛ چرا که آیا می‌توانم این کتاب را مانند نسخه‌های مختلف داشته باشم. آنچه داریم، ده سال بعد هم در یک دیوایس جدید خواند یا نه.

شاید از همین روست که قبل از ورود به دنیای دیجیتال، بد نیست فلسفه وجود نسبی آن را می پذیرد و در گام بعد معنی عدم وجود و وجود را بار دیگر برای خود باز می کند. کتاب، کتاب صوتی و حتی آلبوم های موسیقی را برای کاربران بر دنیای دیجیتال تعریف می‌کند.

اما حتی با پذیرش این موضوع مهم است و نیاز به پلتفرم های کتاب دیجیتال در امنیت دارایی دیجیتال افراد انکار شدنی نیست.

چه کسی قیمت را تعیین می کند؟

علاوه بر ضرورت امکان دسترسی به کتابتفاوت قیمت نسخه چاپی و نسخه دیجیتال گاهی فقط 10 درصد است و گاهی اوقات نسخه دیجیتال بسیار ارزانتر از نسخه چاپی است.

«سیاوش گودرزی»، مدیر روابط عمومی طاقچه درباره روند قیمت‌گذاری نسخ دیجیتال کتابها با اشاره به قیمت گذاری به طور کامل بر درمان ناشر است، گفت: «پلتفرمی که نسخه دیجیتال ا در اخیارار یییه، صصفا ناشش یکیککد.

او با اشاره به اینکه نسخه های دیجیتال از نظر هزینه نیز، به صرفه هستند و کاربران را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهند، گفت: «دسترسی به کتابهای طاقچه آفلاین است و برای مطالعه آن اصول نیازی به سرور طاقچه نیست.»

گودرزی درباره انواع فایل هایی که در دسترس کاربران قرار می گیرند نیز گفت: «فایل ها به صورت رمزنگاری شده در اختیار کاربران قرار می گیرند و کاربر به آفلاین هم می تواند از فایل ها استفاده کند و این موضوع را در زمانی که اپلیکیشنی با مشکل می خورد، کاربردش را بیشتر جلوه دهد. کند.»

کاهش هزینه انتشار و هزینه خرید کتاب

او درباره ارزش افزوده است که فایل دیجیتال کتاب برای کاربران وهس ه ایی ازشآفزشآفزشآفییی برای ناششان اشاهه ککد وگف: «بریی هزیهزیه های سست افزایی از قیقیت چاپ ساختارپ. کتاب تاگهایی از سس چاپ ششه وههچچی واب سسمایه؛ هزیهزیه قابل تجهیجهی برای نشانش ا رد که ورود هه هوند انششار. دیجیتال این هزینه‌های ناشر حذف می‌شوند.»

این کاهش هزینه ناشش هه گفگفه گگدزیزی مججج هه کاهش هزیهزیه یجیجیال خواه شش و نیجه ایی وند کقیت پاییییتیی هقیهاب سسیسی سیواهه دشش.

از سویی دیگر سرعت یکی از نکاتی است که به اعتقاد گودرزی برای کاربران قابل توجه است در مورد اهمیت دسترسی به محتوا برای کاربران گفت: «گاهی کاربران در ساعت یا روزهای تعطیل که دسترسی به نسخه ای وجود ندارد، نیاز به محتوا دارد. آنها که این نیاز را دارند به فایل‌های دیجیتال پاسخ می‌دهند مراجعه کنند.»

مدیر روابط عمومی طاقچه به امکان جابجایی و حمل ساده کتاب در مدل دیجیتالی آن در مقایسه با مدل اشاره کرد و گفت: «علاوه بر حمل و جابهجایی ساده، فایلهای E-pub امکان مطالعه را برای افراد راحتتر می کنند و همچنین امکان هایلایت و یادداشتنویسی را در این نمونه ها وجود دارد و همچنین امکان ورود به آن وجود دارد. صفحات ویکی‌پدیا و ترجمه کتاب توسط اپلیکیشن ارائه شده است.»

به گفته او کتابهای دیجیتال از منظر حفظ محیط زیست نیز گزینه مناسبی هستند.

ضرورت حفظ امنیت در اپلیکیشن های کتاب دیجیتال

او درباره امنیت امنیت پلتفرم های در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی در مورد حمله های سایبری یا بسته شدن سایت وجود دارد، نیز گفت: «اساسا امنیت و حفظ آن برای پلتفرم های بسیار مهم و قابل توجه است که از همین رو بیشترین سرمایه گذاری برای حفظ است. از همین رو با اطمینان می‌توانم بگویم طاقچه بالاترین امنیت را برای پلتفرم خود ردر رم خود ردر رم خود.

هه گفگف ماندزیزی باقی قیاندن در فض آآآرکک هنط نآ ایی اسس کهکهجیان امییی حفظحفظشد و صصرت ایجاد هه اکسککار فضچار شکشکشک واهه ش.

وضعیت غیرقابل پیشبینی پلتفرمهای مبتنی بر فضای اینترنت، این ذهنیت را برای کاربران ایجاد کرده است که امکان بسته شدن آنها توسط نهادهای بالادستی به هر دلیلی وجود دارد.

در چنین شرایطی برای دسترسی به همیشگی به کتابهای دیجیتال برای کاربران از دور ذهن نیست.

گودرزی در پاسخ به این فرضیه نگران کننده، بر روی ثبات بازار کتاب «تحلیل های دیجیتال تاکید کرد و گفت: این بازار پیش از این با چالش هایی روبرو شد اما اکنون روند با ثباتی رسیده و امنیت آن به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.»

او پلتفرم های کتاب دیجیتال را از نقش آفرینان بازار کتاب در کشور توصیف کرد و گفت: «کتاب دیجیتال هر روز بیشتر از گذشته برای کاربران پذیرفته شده و جای بسیار قابل توجهی در آینده بازار کتاب خواهد داشت.»

دسترسی دائم به نسخه آنلاین ممکن نیست

مجید شریفی، سرور کتابراه نیز، تعیین قیمت کتابهای دیجیتال تسطسط ناشش و با تجهجه هه قیقیت پشپش ججد ککاب فیزیکی تیی یی «که ساختار «گف: «ککاههای ییجییجی سقیقی هه سسسههههای فنی ارند و ههواهه هر هسسس کاربان ققار ارد.»

ششیفی در پاسس هه ایی پپ سش که ضضضییی برای یسسیسی سیائه هه سسه هیجیجیال برای کاربان ججد ارد، گفگف: «ههه حال. پلتفرم های نشر الکترونیک مثل کتابراه هم در گروه سرویس‌های خدمات آنلاین هستند و همیشه توسط موضوعات مختلف وجود دارند

هه گفگف مییعامل ککابراه ههیی مضضضع گاهی هیججج هه آآ واهه شش کهکهکهفففآآلایی هه ططر مققق از زسسسس خاجج ششند.

او ر اداهه هه ققایی قققرای ی آشهبان در ابتدای ثثت نام طاله و گف: «قصقص ا سی ززان در سسسس بودن. کتاب ا در ایی قققرات وارد ککی.برههی کاربر از عدم اکک ئههههه سسه خییایی ششه آگآگ هه هواهه شش.»

شریفی با تاکید بر اینکه در فضای آنلاین دسترسی همیشگی امکان پذیر نیست، گفت: «این موضوع باید برای کاربران روشن شود و از همین رو تصمیم گیری هایم امکان دسترسی به شرایط و قوانین کتاب راه اضافه شود.»

از حفظ امنیت تا پیچیدگی‌های آن

پیش از این نیز حفظ امنیت در موضوعاتی که در مورد موضوعات آنلاین مطرح می شود. کتابهای یورد علاقه و یا ححی حاشیه نیسیسی ششه در ییان باشش ایی امییی گ وشک ففاویی برای کاربان پیپیا خواهه ککد.

با توجه به اظهار نظر شریفی مبنی برای دسترسی به همیشگی به محصولات آنلاین قابل تضمین نیست، دیگر حواشی یا مسائل این فضا را نیز پذیرفته است.

مدیر کتابراه درباره حفظ امنیت پلتفرم‌های کتاب دیجیتال بر ضرورت آن اشاره کرد و گفت: «نگهداری از دیتا و سرویس ها چه خدمات خصوصی باشد و چه دولتی با تهدیدهایی روبروست که کتابراه هم پروتکل ها و راه حل هایی برای حفظ این امنیت در نظر دارد.»

بعد از ممنوعیت چه بر سر نسخه دیجیتال خواهد آمد؟

اما سرنوشت کتابهای ممنوعه در پلتفرم های کتاب دیجیتال چه خواه شش؟باهاها شاهه ایی مضضضع بوههایی که برچی ککاهها در چاپه منوع اسام شه وگاهی ححی از ککججآآآشیهشیه یشجند…. ییشیشند.

ر چچییی ششایطی اگگ ککاب هه شکشک فیزیکی در ککاباهه، ییالتان سست هحسسی سیائه ئاحح اسس اما سسنشششششش. کتابخانه دیجیتال بعد از اعلام ممنوعیت چه خواهد شد؟

مدیر کتابراه در توضیح این موضوع با تاکید بر اینکه کتاب شه از سسسس کاربر اش نکواهه شش، گفگف: «ایی ممنوییی شامل سس ههایی است که ققلا هه ففشش شففه نیشیشیشد ر اسی منو ی یزیز در ههایی یزیز در ههایی یزیز یزر ههایی یزیز یزر ههایی یزر یزره. کتاب روی ویترین برای فروش قرار نخواهد گرفت و افراد به عنوان مشتری جدید نمی‌توانند کتاب را بخرند

او درباره جستجوی کتاب راه برای افزایش و توسعه فرهنگ خرید کتاب دیجیتال برای کاربران به جشنواره های متعدد و اعمال تخفیف بر قیمت کتابها اشاره کرد و گفت: «در همین راستا همکاری با سازمان ها و نهادهای مرتبط را هم افزایش دادهایم.»

به هر روی اپلیکیشن های کتاب الکترونیکی و کتاب صوتی در سال 99 و 1400 به دلیل دلایل و قرنطینه ها رشد قابل توجهی داشته باشد.

[ad_2]

Tiana Fitzpatrick

دوست حیوانات در همه جا. متخصص موسیقی برنده جایزه. کافه قهوه. ارتباط دهنده. کاوشگر. متعصب الکل

با سایت شرط بندی آنلاین به دنیای هیجان و پول‌درآوری وارد شوید!
مکمل گینر: راهی برای افزایش وزن و حجم عضلات
بازی انفجار: یک نگاه جذاب به سایت شرط بندی آنلاین
تعمیرات پرینتر: همه‌چیزی که باید بدانید
با ما در سایت انفجار ایرانی با درگاه مستقیم آشنا شوید
خرید عمده تیشرت مردانه: راهی برای تجارت پوشاک موفق
تماس با ما