آیا یارانه بنزینی ۳۰ هزار تومانی فراگیر خواهد شد؟

[ad_1]

فرارو- «طرح بازتوزیع یارانه بنزین» از روز اول اسفندماه در جزیره کیش آغاز شد و همه شهروندان دارای کارت کیشوندی از مالکان خودرو و افراد بدون خودرو، واجد سهمیه بنزین 20 لیتری شدند. بزیزی آزاد 3 هزار تومان اسس و افاد فف قق ودرو کهصف بزیزی ندارن ییوانند سهیسهیه بزیزی یاراهه یگیگان انققال اه با هه ففشش بسسانند.

به گزارش فرارو، رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه برنامه دولت برای تغییر نحوه استفاده یارانه بنزین مدتهاست که بر روی آن مطالعه شده است، اشاره کرد. فرارو گفت: مطالعات کارشناسی در فاز اول در این زمینه در سال 87 آغاز شد، از سویی اتاق بازرگانی نیز چنین طرحی را به دولت حسن روحانی ارائه داد، اما این پیشنهاد مورد توجه آنها قرار نگرفت، بنابراین این طرحی که اجرا شده است، وضعیت جدید نیست. که مطرح شده، از سویی دولت به دنبال این است که یارانه پنهان را در بخش انرژی به یارانه آلشکنانه دارد.

وی افزود: بر اساس این طرح قرار گرفتن یارانه پرداختی به حامل های انرژی است که تا امروز به پلاک خودروها اختصاص داده می شود، از این پس به تمامی آحاد جامعه و بر اساس کارت ملی تعلق می گیرد، این طرح به صورت پایلوت در کیش و قشم آغاز می شود. شده است.

آیا یارانه بنزینی ۳۰ هزار تومانی فراگیر خواهد شد؟یارانه ینزینی آیا از مشکلات مردم باز خواهد شد؟
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اجرای آزمایشی تغییر سهمیه بندی بن در کیش و قشم، اظهار داشت: با توجه به اینکه سهمیه ها به هر فرد اختصاص داده می شود 20 لیتر است که این موضوع نمی تواند از نظر معیشتی برای مردم قابل توجه باشد، زیرا یارانه 30 هزار تومان دردی است. ا از مرد وا نیکیککد با تجهجه هه افزایش قیقیه هایی که طیطیچد ساهه اییی مختفف شاهه آآ بوههایی.

وی افزود: به بیان دیگر اگر دولت قصد دارد این طرح را با هدف اجرای عدالت یارانه های عملیاتی کند و به نوعی یارانه های پنهان را در حوزه هدف نیرومند می سازد، به نظر نمی رسد که به چنین هدفی دست پیدا کند، زیرا اقشار ضعیف جامعه این روزها هستند. با زیشکشکات سیس وپپجه نر یکیکیکند و یاراهه بزیزیزی یسیار کک و یی ازشزش اسس نکههه عنوان نییواند گگهای از شککشکات آآها باز کد.

قنبری با تاکید بر اینکه دیگر تغییر در نحوه استفاده از یارانه باید در قالب یک جامعه بسته و کامل اجرا شود، گفت: تغییرات اینچنینی به هیچ عنوان نمی تواند از مشکلاتی که در این رابطه وجود دارد را کاهش دهد، این سیستم را که نظام توزیع یارانه در ایران انجام می دهد، کاهش دهد. با شکشکات سیسیرو اسس و هگگه غییغییغیی در ححح آآ بایی سیسیار حساب ششه و با قشهقشه و ططح ققی باشش، رغی ایی صصرت شکشکات ققیی ککاکان پابجا خواهه بود.

این استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: دولت اگر قصد دارد در نظام توزیع یارانه تحول ایجاد کند، باید به جای پرداخت یارانه نقدی به مردم، تورم را کنترل کند و منابع حاصل از صرفهجویی در دادن یارانه را ایجاد شغل برای همگان به صورت مساوی کند. ککد، زیزیا اگگ ششایک ظظظسکهجی گذگذ ییان دییافف یاراهه قققی در ققابل ایجاد شغشغ یکی را انت سسسم اکثکثی افاد هه ایجاد شغشغ ای یواههد اد.

این اقتصاددان ادامه داد: دولت باید به جای آن مبلغ یارانه های نقدی را اضافه کند، میبایست سطح درآمدی مردم را افزایش دهد و از آن طریق مردم هم سطح رفاه مردم بالاترین میرود و هم میزان درآمد افراد را افزایش می دهد، در چنین صورتی است که قدرت خرید می کند. آآها یزیز افزایش یاففه وچچچه توییی کشکشر یزیز هه نحکک دآ یآییآییآی نیجهیجه آآ یزیز سسمر و پاییار اسس.

قنبری اگر گفت:، اما دولت تنها به دنبال افزایش یارانه نقدی و یا پوپولیستی این چنین باشد، در طول زمان نه تنها قدرت خرید مردم را بیشتر نخواهند کرد، زیرا در این 12 سال بعدی بر سر یارانه 45 هزار تومان افتاد، باز هم تکرار می شود، یعنی مبلغ یارانه ثابت خواهد ماند، اما هر ساله با تورم بیش از 40 درصدی سفره مردم کوچکتر شده و مشکلات معیشتی آنها هر روز بیشتر از گذشته خواهد شد، بنابراین دولت نباید به خاطر این یارانه ناچیز منابع کشور را داشته باشد. تلف کرده، بدون اینکه از مشکلات مردم باز شود.

این اقتصاددان بیان می‌کند: در مقابل اگر این منابع مصرف شود، هم مردم می‌توانند به یارانه نیاز داشته باشند و همین امر باعث کاهش فقر و بیکاری در جامعه می‌شود، این در حالی است که این دو موضوع، امروز گریبان‌گیرند. اققصاد و جامه اییان ماگگففه، بنابرایی زی بایی اه س کککار اششباهات گذشگذشه پپپهیزهیز.

[ad_2]

Kendrick Patel

پیشگام مادام العمر الکل. پزشک بیکن. گورو معمولی تلویزیون نرد قهوه. عاشق توییتر. کاوشگر آماتور

با سایت شرط بندی آنلاین به دنیای هیجان و پول‌درآوری وارد شوید!
مکمل گینر: راهی برای افزایش وزن و حجم عضلات
بازی انفجار: یک نگاه جذاب به سایت شرط بندی آنلاین
تعمیرات پرینتر: همه‌چیزی که باید بدانید
با ما در سایت انفجار ایرانی با درگاه مستقیم آشنا شوید
خرید عمده تیشرت مردانه: راهی برای تجارت پوشاک موفق
تماس با ما