احتمال تغییر در تعیین تعیین حداقل دستمزد؛ آیا «مزد منطقه‌ای» در راه است؟

[ad_1]

فرارو- فعالان حوزه کار معتقدند، تعیین دستمزد مناطق یا صنفی در توسعه یافته‌ها اجرا می‌شود که با مشکل پرداخت حداقل دستمزدها مواجه می‌شود.

به فرارو، هر سال، گزارش زمان تعیین حقوق و دستمزد که از «مزد منطقه‌ای» به میان میآید صحبت می‌شود، اما همچنان این طرح به تعویق میافتد. ططح عنوان یکی کند که اگگ ززز مطقهطقهای از ززز یی ککف ص نبی و زیزیساخههای اققصایی یگکچکچکر شهفاه ششه باش، ططح مفقیفقی فقیواهه بوفقی.

یکی از معیارهای تعیین ارزش و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. میشیشیش خانوار در مناطق مختف فکشر یکسان یسیسیس ایی مضضضع را ططح مکدند که بایی ززز کاگگان هصهصهصرت طقهطقهای تییییی ششد.

احتمال تغییر در تعیین تعیین حداقل دستمزد؛ آیا «مزد منطقه‌ای» در راه است؟تعیین مزد منطقه‌ای چه الزاماتی دارد؟
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار کشور و نمار کرینده کارکرینده کارر رور گفتگو با فرارو با اشاره به نمایندگان نمایندگان در شورای عالی کار به دنبال تعیین حداقل مزد به صورت منطقه ای هستند، اظهار داشت: اگر مزد بر اساس منطقه جفرافیایی و یا حرفه و صنوف مختلف تعیین شود، میزان میزان دستمزد تعیین شده بر این اساس بالاتر از حداقل دستمزدی است. است که به صورت متعارف و سراسری تعیین می شود.

وی افزود: تعیین دستمزد بر اساس منطقه جغرافیایی نیاز به زیرساخت های موجود دارد که در حال حاضر آنها وجود ندارند، در همین حال، به همین دلیل است که در این مرحله از یک آزمایش تعیین شده بر اساس منطقه جغرافیایی و همچنین تعیین می شود. بر اساس صصف وححفه ججدد داششه، اما ایی ایه هول هه ظظایف خو کککهه، اهیچگاه شاهه تییییی زز هه صصرت طقهطقه نبوههایی.

توفیقی گفت: این کار نیاز به تعیین سبد معیشت بر اساس نوع منطقه و نوع کارگاه های آن مناطق، خرید مردم آن منطقه، قیمت تمام کالاها و خدمات در آن منطقه، جمعیت پراکندگی و فعالیت های حرفه ای مختلف و از این دست اطلاعاتی است که باید انجام شود. به هیچ عنوان چنین داده‌هایی در دست نیست.

عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه احتمال تعیین دستمزد به صورت مناطق در سال 1401 وجود دارد، اضافه می‌شود: در تصویری که دولت و وزارتخانه نیاز به این اطلاعات دارند که جمع‌آوری کنند و آنها را در اختیار شورای عالی کار قرار دهند. یییوان سسد میشیشیش یه مطقه راجکاگ و بر اساس آآ سسززز را هه صصا طقهای ویا بر اساس صصفهای گگناگگن تییییی ککد.

وی ادامه داد: که قدر مسلم با توجه به نرخ تورم مواد غذایی و یا سایر افزایش قیمت های که در مناطق مختلف کشور وجود دارد، بالاتر از حداقل دستمزدی است که در سراسر کشور تعیین می شود این در حالی است که همیشه این باور است. غلط وجود دارد که کمترین مزد را به صورت منطقه ای بسیار کمتر از حداقل دستمزدی است که به صورت سالیانه و سراسری تعیین می کند، در صورتی که چنین موضوعی درست نیست و بر عکس آن صادق است.

کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این زمینه با توضیحی بیان کرد: اگر ما به طور مثال حداقل دستمزد را چهار میلیون تومان تعیین کنیم، معدنکارانی که در یک معدن دور از پایتخت و شرایط سخت کار می کنند، تعیین می شود. ، به طور قطع بیشتر از حداقل دستمزد دریافت خواهد کرد، زیرا شغل آنها سختی های بیشتری نسبت به مشاغل دیگر دارد و همچنین سطح دسترسی به امنیت و شرایط مطلوب زندگی در آن منطقه مهیا نیست، بنابراین تعیین دستمزد به صورت منطقه ای با شرایط آن است. منطقه و شغل دارد، که ممکن است بسیار بالاتر از حداقل دستمزدی باشد.

[ad_2]

Shirley Bond

خواننده Wannabe. ماون غذا. طرفدار فرهنگ پاپ علاقه مندان به تلویزیون درونگرا. تنظیم کننده. پیشگام موسیقی. متفکر معتبر.

با سایت شرط بندی آنلاین به دنیای هیجان و پول‌درآوری وارد شوید!
مکمل گینر: راهی برای افزایش وزن و حجم عضلات
بازی انفجار: یک نگاه جذاب به سایت شرط بندی آنلاین
تعمیرات پرینتر: همه‌چیزی که باید بدانید
با ما در سایت انفجار ایرانی با درگاه مستقیم آشنا شوید
خرید عمده تیشرت مردانه: راهی برای تجارت پوشاک موفق
تماس با ما