اختلال شخصیتی؛ چرا مجرد ماندم؟

[ad_1]

برترین ها: عزیزان در همان ابتدا می گویند که ما هم میدانیم از مهم ترین ازدواج، وضعیت حاکم در این روزهاست. مشکلات و مشکلات جوانان را بررسی کنیم.

همه ما در کودکی نیاز داریم که نسبت به افراد مهم زندگی مانند والدین دلبستگی داشته باشیم اگر شرایط سالم باشد ما از نوعی ایمان خواهیم داشت و اگر شرایط ناسالم باشد ممکن است که دلبستگی ما از نوع ناسالم و بی قراری و جلوگیری از آن باشد.

گروه خصوصی و ازدواج

من اینجا فقط میخواهم درباره دلبستگی صحبت کنم چرا از کودکان به دلیل اینکه نسبت به دیگران با والدین خود تصمیم نمیگیرند که نسبت به دیگران بی تفاوت باشند و نبودند، به همین دلیل با میگویند. بیایند، آمدند، اگر نیامدند نیامدند، خیلی مهمی نمی‌دهم، ما به این افراد اجنتابیماران اجنتامیگاجنتابیاد مهمی می‌کنیم.

از آنجایی که میخواهم در این مطلب بسیار ساده و غیر تخصصی حرف بزنم، نمی توانم بیشتر از این درباره آن توضیح بدهم، اما در مورد ویژگی های این افراد باید بگویم، این افراد سعی می کنند که با دیگران به شکلی فاصله داشته باشند و هیچ وقت دیگران را ندارند. درون تنهایی خود را نمی‌دهند، این افراد یا در انتخاب همسر درست عمل نمی‌کنند و کسی را انتخاب نمی‌کند که کسی را انتخاب کند و به زور زندگی کند با آنها رابطه برقرار کنند و همچنین نازکشان را انتخاب کنند و نگذارند به توقی بخورند، یا اگر این افراد وارد رابطه می شوند، آنقدر کنارگیری می کنند، آنقدر بی تفاوت هستند و آنقدر بی توجه هستند، که این افراد در روانشناسی مراقبتی نامیده می شوند و نیاز به درمان دارند.

بیمارانی که می توانند، ممکن است که طرحواره طرد اجتماعی یا طرحواره بسته و شرم و یا طرحواره شکست و یا طرحواره اطاعت کنند، که باید به روانشناس مراجعه کنند و با تشخیص روانشناس و تصمیم گیرنده طرحواره ها هستند و یا به دیدگاه روانشناس درمان شوند.

گروه خصوصی و ازدواج

ویژگی‌های اختلال شخصیتی

1. چچن سیسیار از انققاد تایییی ششش یا ططد ششن ییسس از ففایییهایی که ییاز هه هاطهطه با اففاد زیایی یارد دویی یکیکیکد.

2. بجز با افراد خاص که از آن‌ها خوششان می‌آید مایل به ارتباط با فرد دیگری نیست.

3. هه خاطط حسیا تسس از سسسهه ششن، از ییان یوی یذهی ورویی یوشش حح با اففا ی که بسیار ززز و صصیحه هایک خیاهه یکیکیکد.

4. در مققیی ای ججمای یائئا گگگان ایی مضضضع اسس کهکهفکی ییکیکند چه ططدی ود ییا یا ورد انققاد ققار یگیگیگید؟

6. به خاطر فرار از احساس شرمندگی وارد فعالیت های جدید نمی شود و اهل منطقه نیست.

7. آآها معمولاً ظاهه آآام خوی یارن، معمولاً ساکک هسه‌سند و زیاد اهه ححف ززن یسیسیسند، ففی ظظظ یآییآییآید و ک ندک هه کار کسی ندارند.

گروه خصوصی و ازدواج

8. افراد به شدت خجالتی هستند و وقتی در جمع میگیرند معذب هستند.

9. زیاد اهل تغییر مثلاً اگر یک ماشین همان را سال‌ها نگه دارند.

۱۰. مغزشان دائم برروی روی تفاوت هاست و نه شباهت‌ها.

۱۱. همیشه فکر می‌کنم که من با فلانی نقطه مشترکی ندارم.

۱۲٫ اهل ماجراجویی پرداختن به چیزهای تازه تفریحی زیاد مهمواگر هم هستند بسیار

۱۳. چیزی آن‌ها را به هیجان نمی‌آورد.

۱۴.در واقعه‌های هراسان هستند.

گروه خصوصی و ازدواج

همه ما به صورت عادی میآموزیم که چطور با دیگران رابطه برقرار کنیم چگونه با افراد جدید دوست زندگی جدید را تجربه کنیم، لذت ببریم چگونه خودمان را بسازیم، عقیده مان را بگویم، نیازهایمان را بر طرف کنیم و این را هم میدانیم. همدیگر را دوست دارند که با ما رابطه برقرار کنند، پیامهای بدهی و غیر کلامی همدیگر را می‌کنند.

اما کسانی که از هم جدا هستند، همیشه نگرانند که دیگران از آنها خوششان نیاید و اهمیتی به رابطه با آنها نمی دهند، اگر کسی بخواهد به آنها نزدیک شود با دیده شک به او نگاه می کنند.

گروه خصوصی و ازدواج

گاهی هه ییال یکیکیکن از ا یییواهد سسء اسسفاه هککن و ایی ههفساطط ززز فسفس پایییی ر شان اسافکفکفک یکیکیکنف .افکفکی ییکیکند.

برای بیشتر کسانی که گرفتار افراد مبتلا هستند، شغل یک مشکل بسیار بزرگ است، سعی می کنند یک گوشه دنجی داشته باشند، در پروژه های بزرگ شرکت نمی کنند، سرپرستی گروه را به عهده نمی گیرند، مسئولیت خود را افزایش نمی دهند، ترفیع شغلی نمی گیرند، همه اینها. به خاطر این است که دیگران را می‌ترسند.

آیه ها از تعاضض دروی ییشییی یج یییکرف هه هشت هه ییاز با یگیگیگان ع قنزهسفنن ییسسد مویگ ییسسد کهکه مود انققاد و عزیزیایی ققار گیگیند.

این افراد که میخواهند وارد رابطه بشوند، باید مطمئن شوند که در آن رابطه مورد استفاده قرار گرفته و مورد توجه قرار گیرند و واقعاً واقع شوند، اما این حقیقت است که چنین رابطه ای وجود ندارد و ما باید در روابط مقداری بیان کنیم. ، بنابرایی ایی افف ار ه گطه نیشیشند و اگگ که ایی کار باهاها ففادایی ققابل و معزایش قار یههد ققار ییه.

با ججد اییکه در گذشگذش هه رواطیطی طی اششهاند اشا نییوانند زگیزگیها د س ناشگیشایی یرآآآآا جججد ندارد.

ففایییهای تههایی ییا تجیحجیح یییههد اففادنییی ییییایوایسسسسسسسسسنر ا ققایی یسسس تقاد هسسان زیاد تجیحجیح جیحیهد.

همیشه همه ما انسانها تا حدی خجالتی هستند و از این خصوصیات در همه ما وجود دارند، اما در این افراد بسیار افراطی هستند به صورتی که شغل و روابطش با دیگران مختل می شود.

اختلال شخصیت و روابط زناشویی

گروه خصوصی و ازدواج

افراد مبتلا به اختلال شخصیت خود در روابط زناشویی چگونه عمل می‌کنند؟

چرا که این افراد بسیار کم رو هستند و از رابطه صمیمی میترسند تمام زحمت رابطه ها بر دوش همسرشان است. همسرم وارد می شود.

اگ باچچی ششصی اززواج ککی که بایی تهسف کککه، تشاققار ملاقات یگذایی، ششا درحسحستشششینکهه عاشقاهه و حححتآآیز از سست او هسه سیی.

او هيشه قققار زيايي فشاحفظ يكيكيكد و با ججد اييكه تمام تلاش شود تاازهزه هه تداش يكيكي اسس نيكييه.

آآها تهقیقی ککیگان تد کهیگیگان از زییی نآها یشششان نآیآی.

آآها تح اککان ازز یگیگییگان فاصص یگیگیگیند، ححی گاهی قققها و ششیهیهایی که با آآصی یشیشیشد ن وشصی ت یکیکیکند یگان قص حقیحقیحقی ا دارند دارند.

کک کک متجهجه جهیشیشیی که هه ططر ککی اش غغ و هاسی سیر رواششش فف ما روان رجج یگیگیگییی، دآهازززگیای و گگایی یارند.

چرا ممکن است شما با افراد مبتلا به اختلال مواجه شوید؟

گروه خصوصی و ازدواج

در طبیعت همه ما این است که چیزی را می‌خواهیم که نمی‌توانم آن را جذب کنم و چیزی می‌شویم که به آسانی به دست نمی‌آید.

پاداشهای صصافیفی یییوقهندتیی شثیقه بیک اگگگ یحقیقحقیقایی ططق حقیقحقیقای که کک فینن وهکاران در سسال 19ک کشار ییییو اند اسسان شش آزآزایشگاهی.

بنابرایی اگگ که ششا ششصیصی اججنایی یاشش باشیشی مککک اسس که تاححال ججد آنه باشیشی و یا ای تخطه هایان تخییی یکیکی.

زیرا در روابط لازم است که اعتماد کنید و درک کنید و شرط و شروط را کنار بگذارید و سخت نگیرید، اما شما بسیار سخت گیر و جدی هستید و رابطه با شما سخت است.

اگر این علائم در خود یا در مقابلتان حس می‌کنید، لطفاً با یک مشاور صحبت کنید.

منبع: برگرفته از یادداشت های ارسطو رضایی در شبکه اجتماعی ویرگول

[ad_2]

Kendrick Patel

پیشگام مادام العمر الکل. پزشک بیکن. گورو معمولی تلویزیون نرد قهوه. عاشق توییتر. کاوشگر آماتور

سایت dancebet: شرط بندی جدید بر رقص
سیستم کنترل از راه دور چند کانال: یک نگاه جذاب به فناوری پیشرفته
بازی انفجار: یک الگوی پرفروش در دنیای پیشرفته بازی‌ها
بازی انفجار: یک نگاه جذاب به این بازی پرطرفدار
دفتر کار درسی: ابزار ضروری برای موفقیت تحصیلی
کتاب کار ریاضی: تجربه جدید در یادگیری ریاضی
تماس با ما