افزایش به «سند قلب شکسته» در دوران مرگ

[ad_1]

بر اساس حقیقحقیقات اچچیی مکزکز د طططح آآیکیکا، ظاهها آآقلا هه «سدر ققب شکسشکسه» در حححهحهحههههگیهگیی یییس ککونا، هههیژه یژهر ززان، در حال افزایش اسس.

هه گزگزدش ایییپ یپدنت ایی قییسیز (ABC News)، ایی سسدر که «عضهضه ققیی باققه کشکشه ناشی از اضطضطاب» اسهگی یییسس هکونا دیحال افزایش اسس.افزایش اسس.

هههازگی زگیاکک کی آیآیراسسسن 63 ساهه هه ایی یی «تاککسسسوو کاریییییییپایی» بیمار ششه و ججیاشش شاززا اششیسی یسییز هه اشراک گذاشش.

او گفگف: «احساس سیکیکدق ققبم یییواهه از سیسیهام یییون ززد احساس سیکیکدکه کهکهو با سسعت کک فیه هقبم نییسس.»

او در ادامه توضیح داد که دلیل مشکلات ناشی از همه گیری، دچار نگرانی شدید شده است.

او به پزشکانش گفته بود: «….. بله، کمی سه ماه است در مرخصی اجباریام کوید هنوز هم ادامه دارد، نمی توانم برای انجام کارها بیرون بروم تحت قرنطینه هستیم، بله، نگران و نگران هستم!»

به گفته پزشکان، این اختلال به دلیل تولید سیلی از هورمونهای ناشی از خطر شدید عاطفی یا جسمانی ایجاد می شود.

دکتر نوئل بایری مرتز، مدیر مرکز قلب بخش باربارا استرایسند (Barbra Streisand) در بیمارستان سدارز-سینای (Cedars-Sinai) لسآنجلس، در مصاحبه با این شبکه گفت که برای تعیین تعداد افزایش تعداد بیماران نتیجه مستقیم همه گیری است یا خیر، به تحقیقات. نیاز است.

او گفت: «واقعا نمی‌دانم که تا چه اندازه می‌توانم کوید را عامل [افزایش این پدیده]دانستم، یا اینکه صرفاً افزایش موارد را تشخیص دهد، به این نتیجه می رسد. است که باید به آن بپردازیم.»

افزایش تشخیص این سندرم قابلملاحظه است.دکتر بایری مرتز گفت که در دهه گذشته، افزایش موارد در میان زنان میانسال و مسنتر نسبت به زنان و مردان جوان، تا 10 برابر بیشتر بوده است.

این پژوهش نشان داد که در حدود 88.3 درصد از حدود 135 هزار فرد مورد مطالعه، زنان مسنتر بوده اند.

این عارضه در حالت جدی می تواند به هفته ها بیماران مبتلا به بیماران منجر شود، تا قلب کارایی کامل خود را بازیابد.

تمکزکز حقیقحقیقایی پزشک بر ارتباط یییی غزغز غز ققب اسس در اثث واکک شیفیزیلژیکیژیکی هه ححکهای عاطفی ایجاد یشیشیشد.

او گفگف: «ا متصصصصان ققب ههیشه فکفک یکیکیکی که ققب هههتییی ضضض اسس. اما غزغز اصص کار اسس؛ غز را اسس کهههه رچیزا رککر یکیکیکد.»

[ad_2]

Cornelius Mcgrath

درونگرا. قهوه خور. کاوشگر. متخصص تلویزیون بشارت بیکن لاعلاج. طرفدار فرهنگ پاپ

خوش آمدید به بهترین سایت شرط بندی و پوکر
بررسی جذاب بازی در سایت انفجار
با سایت شرط بندی آنلاین به دنیای هیجان و پول‌درآوری وارد شوید!
سایت پوکر و شرط بندی آنلاین: جایی برای تجربه هیجان و شانس
مکمل گینر: راهی برای افزایش وزن و حجم عضلات
بازی انفجار: یک نگاه جذاب به سایت شرط بندی آنلاین
تماس با ما