برندگان بورسی حذف4200رشد نماگرهای بورسی با اثرپذیری از سه محرک امیدواری به احیای زودهنگام برجام، رشد قیمت های جهانی و مجلس مجلس با حذف دلار 4200 ادامه دارد. روغن خوراکی و داروسازان سخن میگویند.هرچند معتقدند در کوتاهمدت اثر کاهش خرید مردم ممکن است منفی بر فروش این صنایع باشد، در حالی که جستجو دولت برای کنترل قیمتها میتواند این اصلاح اقتصادی را تا حدود زیادی خنثی کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نهایت یکشنبه از ماهها بحث و گفتوگو به حذف ارز 4200 رای مثبت داده شد. دلار جهانگیری هم معروف شده بود، از فروردین ماه سال 97 و پس از نوسانات ارزی با دستور دولت دوازدهم بههای اساسی اختصاص یافت. نتیجه آن چیزی جز هدر رفت حجم عظیمی از منابع ارزی در شرایط تحریمی کشور نبود و شواهد نشان میداد، سود دلار 4200 به جیب عده های خاص سرازیر شده و فایدهای برای سفره مردم نیست. تازز خود یزیز زجز زکد، ساآیآیآیه، خبیی از زلار 4200 توایی نباشش، اما اثث حذف حذفلار جهاگیگی بر بازار سسمایه چه خواه بود؟

مطالعات و بازارهای سهام از روزی که صحبت از حذف این آرزو به میان آمد، به تأثیر مثبت این اتفاق در برخی از صنایع حذف فعال می‌شود؛ گروه‌های کشاورزی و داموری، داروهای دارویی و روغنی گروه‌هایی هستند که می‌خواهند در بورس منتفع می‌شوند.

در این میان تحلیلگران بازار به چند نکته مهم اشاره می کنند. افزایش قیمت کالاهای اساسی، درست است که شرکت‌ها افزایش می‌یابند، اما ممکن است با کاهش مصرف مصرف سوی مصرف‌کننده نیز مصرف شود. نمی‌تواند این صنایع را به نسبت منتفع کند.

قیمت‌گذاری مانع از حذف ارز ۴۲۰۰ در بازار می‌شود

مهدی دلبری، کارشناس بازار سرمایه: پیششرطی مجلس برای حذف ارز 4200 گذاشته شده مبنی بر افزایش قیمت در کالاهای اساسی صورت نگیرد، اجرای آن را سخت کرده است، اکنون قیمت های جهانی دلیل جنگ روسیه و مردم رشد بسیاری داشته است. 1200 لار سیسیایی اثثات ایی افزایش قیقیه ها هزهزهزی دقی ککالاهه هیشیشد و عمل پیششپیششطی که جججس گذاشش ه کک کست و پیچیپیچیه هکهه اسس.

اثر حذف ارز 4200 در سرمایه برای برخی از بازارهای نفت مانند صنایع روغنی، مواد غذایی و دارویی بیشتر است و این صنایع از حذف آرزوی اثر مستقیم میگیرند، نکاتی که وجود دارد این است که چگونه نظام قیمت گذاری دولت به چه صورت خواهد بود، حاشیه سودی که برای این سه صنعت حفظ شود، خواهد شد یا حاشیه سود قرار اسود قرار اسد کاکش پس.

با توجه به صحبت های مقامات دولتی و مجلس به نظر می رسد در حال تلاشند که شاهد افزایش قیمت در کالاهای اساسی نباشیم. با حذف ارز 4200 و در صورتیکه قرار باشد با ارز 24هزارتومانی حساب کنیم، سود شرکتها 6 برابر خواهد بود. پیشبینی کنیم.. یعنی حاشیه سود به ریالی امسال ممکن است، احتمالاً اتفاقی مثبت برای این صنایع نخواهد افتاد به نظر میرسد بازار با عجله به پیشواز اخبار میرود و باید صبر کند تا را ببیند و بعد از تصمیم گیری کند فعلا بازار مثبت است ولی ما. با دولتی روبهرو هستیم که یکماه پیش محصولات بسیاری را شامل قیمت گذاری دستوری کرد؛.مثل لاستیک، روغن موتور و …، بنابراین اطلاعات و اخبار مثبتی به بازار مخابره نمی شود در این مورد نیز احتمالا دولت میخواهد سرکوب قیمتی ک ند، بنابراین بعید است در کوتاهمدت رشد انفجاری در این صنایع داشته باشد. کرد.

غفلت از اثر کاهش مصرف با حذف ارز 4200

علیرضا تاجبر، کارشناس بازار سرمایه: از سه دیدگاه می توانم به تصمیم مجلس مبنیبر حذف آرزوی نگاه و آن را بررسی و تحلیل کرد. از اول نباید این اتفاق پایهریزی میشد اما اکنون حذف این تبعات تورمی سنگینی برای کشور است؛ به ویژه برای دهکهای درآمدی پایین این تبعات بیشتر خواهد بود و بر آنها فشار می آورد.

اما اثر حذف 4200 بر بازار سرمایه دو سطح دارد؛. حاشیه سود، افزایش میزان فروش باعث افزایش سودآوری آنها می شود، اما موردی که باید به آن توجه شود، موضوع کشش مصرف است. مصرف لبنیات و گوشت در کشور بسیار پایین است و هیچ بعید نیست سرانه مصرف گوشت و تخممرغ، روغن و سایر محصولات هم کاهش پیدا کند. سنگینی است که جامعه تحمل می کند و همچنین بدون توجه به کشش مصرف دهک های پایین درآمدی است، یعنی همه فقط می توانند مبلغی را برای فروش بالا میرود و این شرکت ها را افزایش دهد و با افزایش سود می تواند، اما به این موضوع می رسد. هه توجه نمی کند که گرانشدن افسارگسیخته حتی کالاهای اساسی می تواند باعث کاهش مصرف در لبنیات و گوشت های بسیار کمکششی شود. مرغ و حتی تخممرغ هم ممکن است با مصرف سرانه مصرف در کشور مصرف شود، با این حال در کل این اتفاق برای صنایع دارویی، غذایی و کشاورزی مثبت خواهد بود، اما تأثیر منفی آن بر زندگی مردم مشاهده خواهد شد و مردم مجبور به خرید داروی گران خواهند شد. بازار سرمایه در حال حاضر در بهترین شرایط خود است و این اخبار تنها روی برخی از شرکت ها اثر دارد. فعال هستند وضعیت خوبی دارند.از آن طرف هنوز امیدی هم به احیای برجام وجود دارد و اگر برجام احیا اثر مستقیمی روی بانکها و بانکها خواهد گذاشت، بنابراین کلیت بازار مثبت است و اینکه گروه کوچکی از ارز 4200 نفع برنده خودرو بر روی کلیت بازار است. ند ارد کلیت بازار شامل شرکت های بنیادی و شرکت های صادرکننده، افق روشنی پیش روی خود هستند.

نحوه اجرای ارز ۴۲۰۰ برای بورس مهم است۰

عباسعلی حقانی نسب، کارشناس بازار سرمایه: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حذف آرزو 4200 به صورت مشروط رای دادند، مشروط بر اینکه مابهالتفاوت حذف آرزوی بهعنوان یارانه یا به صورت کالابرگ یا مواردی دیگر در اختیار قشر ضعیف جامعه قرار می گیرد. مقدار ارزش ریالی در بازار ما زیاد نیست و کمتر از 30 درصد از بازار سرمایه ما را این سهام تشکیل می دهد. مواد غذایی تا حد امکان می‌شود. اما باید دید چه اتفاقاتی میافتد و دولت چطور میخواهد به این عمل تبدیل شود. حذف کند و مابه‌التفاوت آن را بدهد.

ممکن است دولت با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد تا پایان سال 1401 تغییری در این رویه ایجاد نکند، یعنی باید به این نکته توجه داشت و در تحلیل ها در نظر داشت. 4200 میزند و در تحلیل ها و معادلات باید به این نکته دقت شود که ممکن است فعلا اجرا شود، یا حتی ممکن است دولت وقتی ببیند می تواند خودش آرزو کند، مابهالتفاوت را به همان واردکننده یا می دهد و سعی می کند تولید کند یا وارد کند. قیمت کالای خود را افزایش می دهد، بنابراین رویه ها هنوز مبهم است و نمیدانیم دولت چطور میخواهد این تصمیم را اجرا کند ولی اگر اجرا شود و به صورت یک دفعه 4200 حذف شود، مطمئناً روی صنایعی که نام برده شده است، چیزهای خوبی خواهد داشت.

کدال؛ شاهد شکست ۴۲۰۰

حدود سه سالپیش بود که «دنیایاقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «اهدش بورسی 4200» به تضعیف زنجیره و آسیب پذیری مصرف کننده نهایی با تولید دلار 4200 تومانی اشاره کرد. اگر بدانیم که از 90درصد از روغن مصرفی کشور از طریق تامین تامین می شود، می توان این صنعت را به شدت مصرف کرد. مواردی هستند که تا به امروز در لیست 4200 قرار دارند و با وجود مهیابودن شرایط، سیاست اشتباه مانع از رونق این بخش و وابستگی هرچه بیشتر وارد شده است. ؛ اگر دلار ارزان در طول سالهای طولانی به این صنعت ارائه نمی شود، شاید بسیاری از مواد اوليه نیز در کشور تولید می شود و خود میتوانست مسیر تحول را در این صنعت رقم بزند، اگر بگوییم دولت در هر کدام باشد. برخی از خود را بهجای فعالان اقتصادی بگذرانند و به جای آنها تصمیم بگیرند، یا به خیال خود در حمایت از مصرف کنندگان ارز ارزانی داشته باشند.

Gabriel Osborne

شیطان متعصب توییتر. حشره پرشور اینترنت. مبشر وب. ماون آبجو. پیشگام موسیقی.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین مشاور کنکوربهترین اکستنشن مژه اصفهانخبربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاهdigital currency tutorialdigital currency channelGuide to buying household appliances