به داد کوهنوردان نرسیدند و کم کاری کردند

[ad_1]

جماران: یک مربی کوهنوردی با بیان اینکه باید یک متولی برای امداد در زمان حوادث کوهستانی وجود داشته باشد، معتقد است که: در نجات مفقودان تهران حوادث مناطق کوهستانی شمال استان کم کاری صورت گرفته است.

حسین شهلایی کارشناس و مربی کوهنوردی، در خصوص اتفاقات تکراری و کشته شدن 12 تن از کوهنوردان اظهار کرد: از زمانی که مربی فدراسیون کوهنوردی 20 سال میگذرد و در این مدت ما دائماً می گوید که سازمان های امدادی نقش اصلی خود را در امداد و نجات ایفا نمی تواند.مشکل ما این است که هلالمر به این اکتفا می کند که این صحبت ها را چنان با مطرح می کنند که این صحبت ها را چنان با مطرح می کنند که کی هر کدام را زنده می کند. نداند فکر می کند حمل اجساد کار سختی است؛ نه اینکه سخت نباشد اما وقتی یک سازمان نامش امداد و نجات است انتظار این است که افراد را سالم به پایین منتقل کند و نجات دهد نه اینکه بعد از حادثه اجساد را پیدا کند.

او ادامه داد:. با کمال تاسف هلال احمر در مورد بهمن آهار که دکتر فاطمی هم در آنجا جان خودش را از دست داد نه تنها روز اول روز بعد هم هیچ اقدامی نمی تواند قبول کند من شنبه به آنجا رفتم، یک خودروی هلال احمر. .. با راننده هم حضور داشت، یک نفر که بالا بود وقتی از کوهنوردان پرسیدم که آن شخص تا آنجا آمده بود که ماشین راه افتاد در اتفاقاتی که روز جمعه رخ داد چه در کلکچال که هشت نفر شدند؛ چه بهمن آهار و دارآباد. ، هلالمر در هیچ کدام از کارها را درست انجام نمی دهد که البته من منظورم را نمی توانم کار خود را درست انجام دهم که من منظورم نیروهای اداوطب سوس تلباکه سوست لباکه باشد.

شهلایی با انتقاد از اینکه عملیات امداد ونجات به درستی صورت نگرفت، تصریح کرد: ما یک زمان طلایی داریم مثلاً وقتی خانه آتش می‌گیرد آتش نشانی در یک زمانی حاضر می‌شود که تلفات حادثه را به حداقل می‌رساند حالا ما تصور می‌کنیم یک نفر در کوه. فقفقد شش ی ا اسس کککه ایجا اسس که هیچ ککام از ککههوردان اجج از سیسیسی نبودند وگگ شششند اما در هیچکک هاد آآففات ناسیه اند.

موضوع دیگری که وجود دارد این است که کوهنوردان روز جمعه بین ساعت 4 تا 5 بعدازظهر آن اتفاق افتاد که یک سری غافلگیری شدند. روز شنبه جسدی پیدا شده است که فاصله تا پناهگاه کلکچال به یک کیلومتری هم نمی رسد که این یک فاجعه است.

این مربی کوهنوردی با بیان اینکه در اعزام نیروهای کمکی برای یافتن افراد مفقود شده قصور صورت گرفته اظهار کرد:؟. با حقحق کفیکفی و اککانات کامل برای عرف اعات ششال ههان گذگذارد ته هی یکاسس بهکه نآهاپیاهه هه بالا بروند.

در منطقه کلکچال امکان حضور تا سایت سپاه با ماشین وجود دارد و فردای حادثه هم هلال احمر از همان جا شروع به کار کرد. بوده است؛؟.. آیا این قصور نیست از آنجا تا قله حدود سه ساعت فاصله است یعنی افراد میتوانستند حدود ساعت 9 شب به قله کلکچال برسند ما نمیتوانیم بگوییم همه کوهنوردان شب فوت کردند افراد داوطلب کاری را شب قبل انجام دادند و یک نفر را به انجام دادند. پایین رسیدند که بعدا فوت کردند.

حسین شهلایی با اشاره به آنچه “بی مسئولیتی هلال احمر علی رغم دریافت بودجه” می خواند، گفت:. بودجه می گیرد و نمیدانم چقدر از بودجه مختصات ارتفاع شمال تهران است؛ چرا نباید یک تیم داشته باشد اصلا ماهی 30 تا 100 میلیون بدهی به امداد ایستگاه آتش نشانی به صورت آماده باش حضور داشته باشد که اگر اتفاقی افتاد به موقع برسند؟ یک مربی هستم و 4 سال دبیر کمیته جستجوی امنیت فدراسیون کوهنوردی بودم.

کارشناس کوهنوردی با بیان اینکه وجود یک متولی در چنین مواقعی وجود دارد، مشخص است: ما باید یک متولی داشته باشیم؛ حالا اسمش می‌خواهد امداد و نجات باشد یا هر ارگان دیگری؛ اما آماده باشید که هر حادثه‌ای رخ دهد، سریع به محل برسد. من حرفم این است که واقعا کم کاری شده است.به قطع میتوانم حتی در روز جمعه با آن طوفان اگر تیم آماده میتوانستم نجات دهنده باشد.

شهلایی در ادامه اظهارات خود گفت:.. تا زمانی که افراد حاضر باشند، هلال احمر عکس و ژستش را می گیرد و در آخر هم میگوید ما این کار را انجام دادیم نمیگویم عکس نگیرند اما بوق و کرنا نزنند چون واقعا شرمندگی دارد من نمیدانم بعضی ها. سازمان امداد چگونه شب راحت می خوابند شوخی نیست 8 نفر در کوه مفقود بودند و صبح روز بعد از حادثه گروه امداد و نجات میرود من دوست دارم با برخی از بچه ها که با تیم امداد هل احمر رفتند صحبت کنید؛!. که اه اسس هه آآجا ففند؛ یک ماشیشی هه آآها دادنه بایک راالد بوهه و یگفیگفیگفند هه حظه مککک بود ایی اشیشی هه کشکشنمان بههه.

او در پایان صحبتهای خود بیان کرد:.. کوهنوردان گیرافتاده هر دقیقه منتظر حضور یک ناجی کافی بود خودمان را جای آنها بگذاریم مسئول فکر کند فرزند خودش بود، آیا باز اینگونه عمل میکرد از طرفی هلال احمر سگ زنده یاب دارد و این نکته؟ در مورد بهمن دارآباد هیچ کاری انجام نشد در دنیا ثبت شده که حتی سه یا چهار ساعت از بهمن فرد گیرافتاده پیدا می شود. من که سئسئل هسهسم نیوان بشیشیشی وآهگی هههن آآهه، اککان تفسشفسشان را از زفس دان و فف ککی کپسهیچ کایی کککم.

به طوري كه امدادگر شبانه روزي وجود داشته باشد. متصصصص بایی در ال هههان حضحضرش بششد که در صصرت تماس حاثهثه با هه ککپپر یا جهیزجهیزات ناسس حیگیگ بسی هه ححح بسسد.

[ad_2]

Damion Young

تحلیلگر. متخصص تلویزیون به طرز خشمگینی فروتن. علاقه مندان به فرهنگ پاپ طرفدار معمولی توییتر

آشنایی با سایت شرط بندی انفجار: راهنمای کامل برای علاقه‌مندان به بازی
سایت dancebet: شرط بندی جدید بر رقص
سیستم کنترل از راه دور چند کانال: یک نگاه جذاب به فناوری پیشرفته
بازی انفجار: یک الگوی پرفروش در دنیای پیشرفته بازی‌ها
بازی انفجار: یک نگاه جذاب به این بازی پرطرفدار
دفتر کار درسی: ابزار ضروری برای موفقیت تحصیلی
تماس با ما