بیم‌وامید برجامی در بورس

[ad_1]

اولین روز از آخرین ماه سال برای بورسی با افت 6/0 درصدی شاخص کل سهام پایان یافت. ممکن است افت دلار به افزایش فروش بورسی منجر شود، اما در بلندمدت فضای مثبت ارشو.بی می باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد، اولین روز از آخرین ماه سالدر حالی اسپری شد که خوشبینی به احیای برجام و به نتیجه رسیدن مذاکرات بیشتر از قبل شده است. در همین حال روند نزولی در بازار هم ارز ادامه دارد و دیروز دلار آزاد با حدود 300 تومان کاهش روزانه به قیمت 25هزار و 600 تومان می شود. اسس در ایی ززیه دو گگاه ججد ارد؛ عههاس از کا اسناد هه یزشزهزه قزیزی برای بازار سسمایه پیشپیشییی یکیکیکند.

نظر گروه دیگر اما متفاوت است؛ آنها میگویند ممکن است در کوتاهمدت سهام برخی از شرکتها که از دلار اثر میگیرند ریزش داشته باشد اما توافق وجود دارد در کل به نفع بورس خواهد بود و با احیای برجام، بازار سهام در میانمدت و بلندمدت منتفع خواهد شد.

احسان رضاپور، یکی از این عقاید است که قیمت دلار را برای کوتاهمدت کاهش خواهد داد، اما تاکید می کند که برجام به دلایلی که بر اقتصاد کشور حاکم است، به سطح بین المللی بازخواهد گشت. بر بازار سهام مثبت خواهد بود و حتی شرکتهایی که تحت تاثیر مستقیم دلار قرار می گیرند، با توجه به محدودیت ها، منتفع می شوند و وضعیت سودآوری آنها نیز بهبود پیدا می کند.

مشروح گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با این کارشناس بازار سهام را در ادامه بخوانید:

امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجه کشور هم دو شب از نزدیک بودن توافق توافق و پیش بینی کرد در روزهای آینده برجام احیا می شود، از اینرو در همین روزها نظر به تحلیل و پیش بینی می شود. برای وضعیت بازارهای مالی هم پیش بینی های احتمالی وجود دارد. سرنوشتی در انتظار بورس است؟

توافق یک اثر کوتاهمدت بر بازار سهام دارد و یک اثر بلندمدت است. بهواسطه انتظاراتی که این اخبار ایجاد می کند، بازارها با تأثیرات هیجانی می توانند در بازارهای مختلف تاثیرگذار باشند. می‌خواهم پیدا کند و به‌تبع آن بازار طلا و مسکن و بورس را هم تحت‌تأثیر خود قرار دهد.

از آنجایی که در ماههای اخیر بازار سرمایه با ریزش روبهرو بوده است و شاخصکل بورس افتهای زیادی را تجربه کرده است آیا هیجانات ناشی از توافق هستهای می تواند منجر به ریزش بازار برای کوتاهمدت شدن و افزایش حجم عرضه شود؟

کوتاهمدت این است که انتظار می رود فروشندگانی داشته باشند و همچنین افزایش حجم را در بازار دلار کاهش دهند زیرا ممکن است برخی متصورها باشند، فروکش کند، بر همین اساس به واسطه گشایشهایی که اتفاق میافتد و دسترسی به منابع ارزی و ابزارهای وجود دارد. هر چه دولت مديريت بازار بخواهد، به نظر مي رسد انتظارات افزايش در فضاي عمومي فروكش با فروكش كردن آن ممكن است افزايشي را از سمت سرمايه گذاري كه نگاه كوتاهمدت داشته باشد، داشته باشد. در کوتاهمدت با کاهش قیمت همراه می شود.همچنین بازارهای دیگر از جمله طلاها هم هرکدام به نقدینگی یا گردشی که ممکن است تحت تاثیر قرار گیرند. بازار سکسکسک اثث ککدتی از بازار ازز یگیگیگیند، ککک اسس هه شکشک یگی واککش ششان هد و اثثگی کاهش قیقیت ازز. در بازار سرمایه هم به شرکت های تناسب در بازارهای سرمایه ممکن است افزایش فروش در صندوق هایی که به ارز وابستگی بیشتر می شود، می شود. باششد.ههچچیی ماهیهی صادرای م عزیزی زیارن مککک اسس تا حح یفشار ففش شکد و افف قطقطی آآان را در بازار اهه باشیشی.

اما طی ماههای اخیر بهویژه هفته پایانی منتهی به بهمنماه که خبر توافقات جدی شده بود و احتمال احیای برجام میرفت، افزایش عرضه داشت و به نظر می رسید که اثر کوتاهمدت و عدم توافق پیش بینی شده باشد!

در دهه سوم بهمن ماه به واسطه خوشبینی که بهوجود آمد، بخشی از سهمهای تأثیرپذیر از توافق، در بازار سرمایه افت قیمت را تجربه کردند، در واقع به پیشواز این اتفاق افتادند و بخشی از این انتظار کاهشی در آنها ظاهر شد. از اعلام توافق، شاید نتوانیم خیلی شاهد افت پرشتابی حتی در نمادهای تاثیرپذیر بورسی باشیم. طی هفته این اتفاق بیفتد) و بعد از اعلام توافق و مشخص شدن حدود نوسانی بازارهای جدید بازارها از جمله بازار سرمایه به شرایط منطقیتر خود بازگردند، در واقع زمانی که فعالان اقتصادی چند کشور بازار بازار ارز را شناسایی می کنند، بازارهای مالی رفته رفته راه خود را دارند. را پیدا می‌کنند و به شرایط منطقی خود بازمی‌گردند.

بری از کاشششاسان اققصایی یزیز پیشپیشییی ییکیکند کهکهقیت ازز در ططلاییید کک نوهاهه ششش خ به را ششوع یکیکیکد.

شرایط اقتصادی اقتصادی که کشور با آن مواجه است، شرایط نقدینگی و محدودیت هایی که حتی با احیای برجام هم سایه شان بر فضای کشور وجود خواهد داشت، این انتظار وجود دارد که در مقطع میانمدت و بلندمدت مجدداً قیمت ارز را افزایش دهد اما نه. با توجه به اینکه دلار 23هزار تومانی نزدیک به دلار نیمایی است و به نظر می رسد قیمت آن در سالآینده در محدوده کمتر از 23هزار تومان است. پایینتر، در نتیجه اثر گشایشهایی که در اثر برجام بر صنایع ما پیش میآید، افزایش بیشتری خواهد داشت. آنها در فروختن محصولات خود نزدیک به نرخ های متعارف و بدون دادن تخفیف ها زیاد کمک می کنند. ملونقل و انتقال منابع خود متحمل میشدند.این هزینه های زیاد به گردن آنها بود تا به بازارهای فروش محصولاتشان بین المللی دسترسی پیدا کنند. سه عامل در کنار فراهم شدن امکان اجرای طرح های توسعه و به روز رسانی ماشین آلات و دسترسی به فناوری های جدید می تواند به خوبی روی بهبود سودی شرکت ها یا کاهش هزینه های عملیاتی داشته باشد.

ایی اثثات در چه بازه زهزایی ششاهه هیشیشد و آیا بایی در ککاههدت بعد از پساتو فکنظظ ایی اثثات بر بازار بود؟

در توافق هم برجام بعد از سرمایه گذاری قبلی، به این دلیل که توافقی که رفته رفته می تواند در نتیجه های مختلف به انعقاد قراردادها یا بهبود بخشیده شود. سیاستهای مالی یا کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها. ماهی را برای دیدن علائم بهبود در بازار سرمایه زمان اسپری کنیم که احتمالاً به فصل مجامع نزدیک می شویم و این باعث می شود که تقریباً انتظار داشته باشد با نزدیک شدن به فصل مجامع بهبود وضعیت بازار را نشان دهد.

با این شرایط سهامدار «پسیو» یعنی سهامداری که با دید بلندمدت، نه نوسانگیری به بازار سرمایه نگاه می کند، بهتر است سرمایه گذاری کند و چه گروه هایی را در دستور کار خود قرار دهد؟ احیای برجام چیست؟

با توجه به مقطع زمانی که در آن وجود دارد، با ورود به سالجدید سهام شرکت هایی باید مدنظر قرار گیرند که از محل تغییرات انرژی انرژی، تغییرات سیاست های مختلف در فروش محصولات یا تامین مواد اولیه و وابستگی به مسائل ارزی شرایط باثباتتر و پایدارتری برای آنها وجود داشته باشد. .

در کنار اینها، شرکتهایی که طرحهای توسعه آنها در مجامع خود تقسیم سودهای جذابی برای سرمایه گذاران بههمراه دارند، دارند. استقبال بازار و سهامداران قرار خواهند گرفت.

نکاتی که در اینجا باید به آن اشاره کرد و مسئله مهمی است، قیمت های جهانی است چرا که در برخی از حوزه ها بازارهای جهانی افزایش قابل توجهی را در یک سال گذشته تجربه کرده اند اما برخی از این افزایش ها به واسطه قیمت گذاری دستوری است که بر اساس برخی از صنایع، ارزش گذاری شده است. واققی یاا آآان ششان ههه، بنابرایی اگگ قیقیت جهجهایی افف کک ایی باشیشی که ضضضیی سسآآیی ایی سسس اززاططکها هههخاططه یفیفیفد.

این شرکت ها به دلیل سیاست قیمت گذاری دستوری به قدر کافی نمی توانند از موهبت افزایش های جهانی بهره ببرند و در عین حال هم ریزش قیمت های جهانی می توانند برای برخی از کالاها انتخاب شوند، بنابراین سهامداران باید به روند حاکم بر بازارها توجه داشته باشند و روی محصولاتی که شاید ممکن است. ادامه ثبات یا افزایش قیمت آنها وجود دارد که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و به کالاهایی که با رشدهای پرشتابی همراه بودند و احتمال اصلاح در آن محصولات باید دقت بیشتری داشته باشند.

علاوه بر این، وضعیت بازار نفت و انرژی به نظر می رسد به شرایط فعلی کلی اقتصاد کشور باشد. می‌توان بهره و کلیت وضعیت بازار سرمایه را تحت‌تأثیر قرار داد.

[ad_2]

Marisol Snow

خیلی پایین میاد کارآفرین حرفه ای. پیشگام بیکن. ادم شبکه های اجتماعی متعصب موسیقی هاردکور. پزشک اینترنت.

آشنایی با سایت شرط بندی انفجار: راهنمای کامل برای علاقه‌مندان به بازی
سایت dancebet: شرط بندی جدید بر رقص
سیستم کنترل از راه دور چند کانال: یک نگاه جذاب به فناوری پیشرفته
بازی انفجار: یک الگوی پرفروش در دنیای پیشرفته بازی‌ها
بازی انفجار: یک نگاه جذاب به این بازی پرطرفدار
دفتر کار درسی: ابزار ضروری برای موفقیت تحصیلی
تماس با ما