تحول در اخذ پذیرشات بانکی؛ وام سفارشی ممنوع شد؟!

[ad_1]

فرارو- محمدباقر قباف از دستور رهبر انقلاب به کمیسیون تلفیق مجلس درباره عدم تکالیف مازاد به بانکها در بودجه 1401 خبر داد.همچنین رئیس کل بانک و وزیر اقتصاد نسبت به افزایش افزایش تکلیفی به نظام بانک مرکزی هشدار دادند. عنوان «ححایی از اششغال یا اقشار ضضیف» از سس یولت یا ججس ضضض یشیشد، اما چچه های ایجای یکیکد کهر ههایی مججج هه افزایش تورم یشیشیشد.

به فرارو، افزایش قارچ گونه وامهای تکلیفی به بانکها، منابع مالی و مصارف بانکها را به هم میزند. فزاینده حدود 7 برابر با افزایش نقدینگی می شود.

تحول در پذیرش بانکی؛ وام سفارشی ممنوع شد!دولت و مجلس از تکلیف تسهیلات به بانک‌ها منع شدند
عباس آرگون نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه منع مجلس و دولت برای عدم قرار دادن تکلیفی برای بانک ها از اهمیت بسزایی برخوردار است، گفت: این موضوع بسیار خبر خوبی می تواند برای تامین هزینه های مالی کوچک و متوسط ​​باشد و هم تسهیل کننده برای افزایش پرداخت وام های خرد به باشد. عموم مردم، در حال حاضض با تجهجه هه ححوییی منابی که باکهکههس بهسند و رصهسه هییواند ضضضییپپپانت بسهیسهیات ر ظظظ باکیکی کیاههود ببکیشش.

وی افزود: در حال حاضر بانک ها به 5 شیوه تکلیفی را پرداخت می کنند که این موضوع تبعات بسیار زیادی برای بانک ها و همچنین اقتصاد کشور دارد، اول اینکه دولت و بانک ها را مکلف می کنند که به برخی از بنگاه ها و نهادها پرداخت می کنند. وام‌های ارزان‌قیمت بدهند که این موضوع باعث می‌شود که منابع می‌شوند.

آرگون اظهار داشت: دوم هم که دولت با انتشار قرضه و بدهی بانکها را مکلف به خرید آنها می کند که این موضوع را باز هم می کند تکلیفی به حساب میید، سوما برخی از افراد نیز با تکلیف دولت به دنبال گرفتن بانک ها هستند، چهارما با. توجه به بودجه دولت، استقراض دولت از بانکها نیز همیشه انجام می شود، دست آخر نیز با توجه به اینکه خود بانک ها نیز اقدام به بنگاهداری می کنند بخشی از منابع بانک ها برای حمایت از این واحدها صرفاً می شود، طبیعتا اگر جلوی این 5 موضوع گرفته شود. برای اعطای بانک‌ها به مردم و همچنین بنگاه‌ها و کارخانجات کوچک و متوسط ​​می‌شوند.

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و اتاق سرمایه تهران اضافه کرد: از سویی برای تامین مالی بنگاه های بزرگ دیگر بازار سرمایه وارد عمل می شود و این کار را انجام می دهد، اصولی را باز می کند که بانک ها اعطا می کنند کوتاه مدت بوده اند و شرکت ها و بنگاه ها باید آن را انجام دهند. در مورد افزایش تولید خود صرفاً، اگر بنگاه های بزرگ بخواهند می شوند که از بانک ها می توانند طرح های توسعه خود را اختصاص دهند، قدر مسلم این موضوع بلندمدت بوده و آنها نمی توانند از پرداخت اقساط وام برآیند.

وی ادامه داد: برای انجام چنین کاری بنگاه‌های باید از طریق بورس اقدام به تامین مالی خود کنند، اما در مقابل با توجه به اینکه بنگاه‌های کوچک و متوسط ​​می‌خواهند توان تولیدی خود را افزایش دهند، در چنین شرایطی می‌توانند باعث افزایش استفاده از بانک‌های بزرگ شوند. دست بانک ها برای اعطای بانک ها به قالب وام های خرد زیر 100 میلیون تومان باز می شود که این موضوع مردم را نمی تواند از مردم کار کند، بنابراین این تصمیم را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که به طور کامل در عمل اجرا شود. شود.

آرگون همچنین با اشاره به اعطای وام های خرد به مردم از طریق اعتبارسنجی، بیان کرد: طی چند سال گذشته مردم برای دریافت وام ضامن رسمی پیداکننده، گواهی کسر از حقوق و نیز چک کردن ارائه دهنده که این موضوع مشکلات زیادی را برای مردم ارائه می کند. هه ججد آآرهه، اما حال با تجهجه هه غییغییغیی ایی ضضضی و اسس اهه از شیشی اعتباسسجی اکیکی سهیسهیسهی ششه اسس.

[ad_2]

Mckenzie Elliott

عاشق عمومی قهوه. مزاحم خشمگینانه فروتن. Wannabe tv متعصب. حرفه ای موسیقی آزاد. بت نوجوان آینده.

خوش آمدید به بهترین سایت شرط بندی و پوکر
بررسی جذاب بازی در سایت انفجار
با سایت شرط بندی آنلاین به دنیای هیجان و پول‌درآوری وارد شوید!
سایت پوکر و شرط بندی آنلاین: جایی برای تجربه هیجان و شانس
مکمل گینر: راهی برای افزایش وزن و حجم عضلات
بازی انفجار: یک نگاه جذاب به سایت شرط بندی آنلاین
تماس با ما