(تصاویر) بیمارستانی در روستای دورافتاده بهترین ساختمان جهان شد!یک یییاسسس و فساهه هو سطگگاشش تسطسط سطسسهسسه سسططیی معماران بییاییا (RIBA) عه عنوان هههیییی سان انتخاب جهشه است .اب ششه اسس.

به گزارش فرارو، بیمارستان دوستی در روستای شیامناگر در منطقه ساتخیرا در جنوب غربی بنگلادش واقع شده است، مناطقی که در برابر طوفان های مکر و بالا آمدن سطح آسیب پذیری دریا هستند.

بیمارستان 80 تختخوابی در منطقه طوفان خیز با استفاده از آجرهای محلی ساخته شده است. است.

کاشف چاودوری، معمار ارشد پروژه گفت:. ما از مصالح و بناهای محلی استفاده کنیم همچنین باید مطمئن شویم که مردم منطقه و روستاهای اطراف این مکان را به عنوان مکانی می پذیرند تا برای درمان در آنجا بیایند.

آبراهی زیگزاگی از زیر بیمارستان میگذرد و بخشهای بستری و بیمارستانی سرپایی را از هم جدا می کند. که نیاز به حریم خصوصی و تاریکی دارند با راهروها و طاقهای دولایه محافظت می کنند. بسیار گرم در منطقه پایین نگهدارنده.

به گفته آنها چشم انداز کشاورزی در حال تغییر است، این کانال به بهبود شرایط میکروکلیماتیک کمک می کند.

کاشف چاودوری گفت:. کشاورزان در این منطقه به دلیل بالا آمدن سطح دریا به پرورش میگو روی آوردند ما به نوعی خرد روستاییان را در نظر گرفتیم و در طراحی این بیمارستان بکار بردیم.

این ویژگی جمع آوری آب باران به ویژه در منطقه ای مفید است. که درططل فصفص براههای مسسی باران حیحیت گیزیگیزی گیزییی یجکه با ایی ججد ققق با آآهای مزیززییی ششر مخلطط طیشیشد نیوان از آآ اسسفاهه آک.

در طراحی این بنا از بازی نور، سایه و باد استفاده شده است. در برابر آفتاب استوایی محافظت می‌کنند. نفوذ نور مستقیم خورشید به تمام بخش‌ها و اتاق‌های مشاق‌های مشاوره

غلام رسول، پرورش دهنده میگو در روستا گفت:.. خیلی ما قبلا هیچ بیمارستانی مانند این ندیده بودیم خوب با طبیعت ترکیب می شود، از هیچ ابزار مصنوعی استفاده نمی شود، حتی آجرها نیز طبیعی هستند این ساختمان در مقایسه با ساختمان های دیگر در منطقه، چه چیزی. در داخل و چه در خارج، تمیز، مرتب و زیبا است.

جایزه یییالملی ییییال یکیکار هه پپژهژهای که کهیا غییأثیأثی ییه ب أثیأثیأثی ثثی بر جامهه اططاف خو یگذیگذارد، تعقق قیگیگید.

Chad Powers

افراطی متعصب تلویزیون بشارتگر الکل دوستانه. مدافع توییتر متعصب آبجو کل نویسنده

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین مشاور کنکوربهترین اکستنشن مژه اصفهانخبربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاهdigital currency tutorialdigital currency channelGuide to buying household appliances