راز کوچ چین به بازار ایران

[ad_1]

چرا ایران برای چینی ها جذاب است؟این سوال را مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران پاسخ داد و در قالب یک گزارش سه عامل محرک را در جهت گیری تازه چین به سمت ایران حیاتی اعلام کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این گزارش بیان می کند، چین در راستای حفظ امنیت انرژی خود بهعنوان یکی از اهداف کلان توسعه اقتصادی در افق 2049 به ایران است که منابع عظیم انرژی و دارای موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه است، نگاه ویژه دارد. از سوی شرکت های چینی منبع مناسبی برای کسب درآمد است. از آنجا که در استراتژی جدید خود با عنوان «خه دوگانه» در پی تغییر مسیر اقتصاد و کاهش وابستگی به مناطقی مانند آمریکای شمالی و اروپاست، ایران می تواند در این زمینه یک شریک مهم برای چین باشد. باشد .

گزارش های مهم، تغییر ریل چین و توسعه همکاری با اقتصاد نوظهور در تحولاتی است که محیط اقتصادسیاسی بین الملل را در سال های آینده تغییر خواهد داد. رشد اقتصادی و جذب سرمایه خارجی همیشه نمی تواند پیشران اقتصاد چین باشد.

در همین راستا حزب کمونیست چین این است که بازار بزرگ و مصرف گرای داخلی را موتور محرک اقتصاد خود می دهد. چینی ها رسما اعلام کرده اند که برنامه های قبلی را کنار گذاشته و هدف خود را توسعه اقتصادی در افق 2049 داده است. اتاق بازرگانی ایران در گزارش خود تاکید می کند که به شرط رفع تحریم های بین المللی، ایران از فضای جدید به وجود آمده در جهان استفاده می کند.

25 دیماه امسال، وزیر امورخارجه در سفر به پکن از اجرای قرارداد 25 ساله چین و ایران سخن گفت؛. این برنامه سه جزء مهم دارد و به جز ایده «کمربند راه»، برنامه ساخت چین 2025 و چرخه دوگانه را دارد. توفیق ایران در کسب سود بیشتر از فضای داخلی چینی که ترسیم کرده است، باید به آنها توجه کند که بر 9 چالش مختلف خود را نشان دهد. موضوع مهم در این مسیر، احیای برجام است.

گزارش اتاق بازرگانی ایران تاکید می کند که گسترش آزادی عمل بین المللی ایران شرط لازم برای بهره برداری کشور از شرایط جدید در اقتصاد جهانی است. پیدا کند و از شکاف رو به گسترش میان دو قدرت بزرگ، بهره را نصیب خود کند.

چرخه دوگانه یعنی چه؟

چرخه دوگانه، برنامه های جدید برای تحول اقتصاد چین است.اما این برنامه مسیری متفاوت با مسیر دولت چین را در تنظیم و سیاست گذاری اقتصاد دنبال می کند. کارخانه هایی که از طریق مونتاژ و تولید محصولات، عده زیادی از عاید چینی می کنند با این حال تغییر محیط باز بین الملل و فشار رقبایی مانند آمریکا و کشورهای اروپایی اروپا را بر شرکت های بزرگ و صادرکننده چین تنگ کرده و این کشور را به صرافت متنوع سازی مسیرها می کند. توسعه روابط با اقتصادهای نوظهور و افزودن ایران و روسیه به این کشور که در مسیر توسعه اقتصادی چین می تواند نقشآفرین باشد، از جمله راهبردهای چین است. طراحی مسیر دیگری برای توسعه اقتصادی خود بیفتد. چالش های مورد اشاره چینی ها که مانع توسعه اقتصادی این کشور می شود، به ترتیب شامل توسعه ناموزون، ظرفیت نوی پایین، نیاز به اصلاحات توسعه اقتصادی، بیثباتی در تولید کشاورزی، شکاف میان ت. سسه شهشهی و سسسایی، شکاف در تزیزیزی دآآآد، کیفیفیپپاییی خدمات عمویی و حکحکرایی اججمایی ضضیف هسه سند.

در این برای مدیریت این چالش ها و غلبه بر آنها چندگانه طراحی شده است. معطوف به احیای روستاهاست؛ به این معنا که به توسعه روستایی و نه شهری تبدیل می‌شود، بلکه به عنوان دو اقتصاد مکمل نگریست تا شهر و روستا به نوعی ترکیب مکمل شوند و توامان و همافزا توسعه یابند هدف چهارم. هدف پنجم توجه به الزامات زیستمحیطی برای پیشبرد توسعه اقتصادی است که در این برنامه به آن توجه ویژه شده است. از منظر رهبران چین، وابستگی شدید این کشور به زنجیره های ارزش جهانی می تواند امنیت ملی چین را در معرض خطرات جدی قرار دهد. موضوعی که در آن عضو ارشد حزب کمونیست چین و معاون رئیس جمهور این کشور است، رئیس جمهور اجرایی چین و عامل اصلی این کشور در سازمان تجارت جهانی در کنگره آمریکا بامتحده است که نقش مهمی در تدوین دارد. این مولفه ها شامل توسعه توان تکنولوژیک چین در حوزه فناوری های بسیار پیشرفته، تقویت کننده در بازار داخلی، بهبود خدمات مالی است. افزایش شهرنشینی هوشمند، افزایش درآمد و درآمد و نهایتا تداوم سیاست درهای باز به خارج از کشور هستند. به توان ا هه بیشناههههای یاخیی یسیسیس اما آیا واققا ایی برناهه اققصایی ششیه ایی جایگزیگزی تولید و ححایی از توییی اخی ز یس ا خی اسس؟

چرخه دوگانه در پی چیست؟

مثلاً به هیچ وجه از تجارت آزاد فراری نیست و اتفاقاً در پی تجارت خارجی است و حتی از شرکت های خارجی و سرمایه گذاران بزرگ می خواهد به چین بیایند. با این حال، این برنامه بر اساس مقامات این کشور در پی ارائه مدلی جدید برای آشتی بازار داخلی و اقتصاد سیاسی بین‌المللی است که در نتیجه چین و متحده آمریکا شکل می‌گیرد. در رئوس برنامه چرخه دوگانه، می توان ردپای حمایت از صنایع را دید. ارزشافزوده جهانی و 10 صنعت گوناگون، سیاست هایی را برای حمایت از بازیگران داخلی و خارجی بهمنظور توسعه سطح فناوری صنایع این کشور به اجرا بگذارند. خود را به سمت توسعه اقتصادی هموار می سازد.

چینی ها برای حمایت 10 صنعت مختلف را اعلام کرده اند.در این راستا بررسی و اصلاحات چین حوزه های اولویتدار برای کسب حمایت دولتی در سالهای پیشرو در قالب این برنامه شامل نسل آینده فناوری اطلاعات، بیوتکنولوژی، تولیدات صنعتی بسیار پیشرفته، مواد جدید، انرژی های جدید است. خودروهای الکتریکی، فناورهای سازگار با محیط زیست و خلاقیت دیجیتال برشمرده است.

سیاست دیگری که در تقویت صنایع داخلی از سوی دولت چین در پیش گرفته شده و در شرف اجراست، تغذیه است که پیشران اصلی رشد اقتصادی این کشور باشد. در داخل و خارج، در برنامه پنجساله خود چرخه دوگانه را در کانون توجهات خود قرار داده و در این قالب حمایت از مصرف داخلی و متنوع سازی تجارت را بهعنوان اولویت مطرح کرده است. را در برخی از استان های این کشور لغو کرده، بلکه مشروح خودروها برای خرید خودروها از سوی دیگران در نظر گرفته شده است؛. برای سرمایه گذاری خارجی در شرکت های فعال چینی در حلقه های بالای زنجیره ارزش این شرکت ها در تولید محصولات پیشرفته را افزایش می دهند. یی کشکشر که درححهای صصایی پیشپیشففه و اولیییار در برن حسسه ففایی یکیکیکند، ارائه می کنند.

ایران در نقشه جدید ۲۰۴۹

گزارش اتاق بازرگانی ایران با توجه به برخی مسائل، نسبت به وابسته به ایران به چین هشدار داده است؛ هر چند توصیه می کند که ایران از فرصت تنش میان دو قطب قدرت جهان بیشترین بهره را ببرد احیای برجام و کنار زدن تحریم ها در این مسیر یک گام حیاتی است. برمبنای گزارش بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران، برنامه آمریکا که از دو مسیر مخاطره آمیز را پیشروی می کند، برای خارج شدن از زیر فشار آمریکا. این رهیافت در دوره ابتدایی با تاکتیک های متفاوت ادامه یافته است. روی امنیت‌سازی‌های بزرگ چینی و بیرون راندن از مدارک رقابت با شرکت‌های شرکت‌های غربی است.

در سالهای اخیر شرکت هویوی که مهم ترین شرکت در این حوزه می باشد، بهتدریج از بازارهای ایالات متحده آمریکا و صنایع تولیدی به صورت غربی خارج شده است. و بازارهای نوظهور را پیدا می کند که ایران یکی از بازارهای متوسط ​​و مهم برای شرکت های این کشور است.

در نهایت هرچه تنش میان دو بلوک قدرت و ثروت در اقتصاد سیاسی بین‌المللی برای افزایش فضای این حوزه قطبی‌تر می‌شود. مدار چیچی ی بدل ششن هه یکی از اققار آآها از هههی هایی اسس که پیشپیشیی از کشکشه های دححال تسسه هواهه بود.

تحریم مهم عامل محدود کننده آزادی عمل بین المللی کشور در دهه های اخیر بوده است.

[ad_2]

Todd Holland

متفکر. معتاد رسانه های اجتماعی متعصب الکل استاد وب. مبشر قهوه معمولی.

آشنایی با سایت شرط بندی انفجار: راهنمای کامل برای علاقه‌مندان به بازی
سایت dancebet: شرط بندی جدید بر رقص
سیستم کنترل از راه دور چند کانال: یک نگاه جذاب به فناوری پیشرفته
بازی انفجار: یک الگوی پرفروش در دنیای پیشرفته بازی‌ها
بازی انفجار: یک نگاه جذاب به این بازی پرطرفدار
دفتر کار درسی: ابزار ضروری برای موفقیت تحصیلی
تماس با ما