راهنمای خرید پراید با بودجه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیونفرارو– پراید کارکرده مدل 85 گاهی فقط 40، 50 میلیون تومان کمتر از محصولات صفرکیلومتر آگهی می شود آخرین پرایدهای صفرکیلومتر 180 یا 170 میلیون تومان در بازار آزاد ارزش دارند، اما برخی از مدل های کارکرده سال 85 را با رقم های 130 میلیونی می کنند.. که در برخی از پلتفرم های خرید و فروش خودرو بهخاطر نامتعارف بودن حذف شده اند.

پراید کارکرده صندوقدار مدل ۸۵

به فرارو، پراید کارکرد گزارش عملکرد صندوقدار مدل 85 در برخی از آگهی ها بیشتر از 100 میلیون تومان قیمت دارد. پراید مدل 85 با کارکرد 350 هزارکیلومتر و رنگ نقره ای 130 میلیون تومان فروخته می شود که نسبت به مدل 131 صفرکیلومتر 98 حدود 40 میلیون تومان ارزانتر قیمت خورده است. است.

انواع و اقسام پرایدهای صندوقدار 120، 110 میلیون تومانی بهچشم می خورد و در یک آگهی دیگر مدل سفید رنگ بنزینی را دقیقا 100 میلیون تومان می فروشند. ففشش قیقیت پپایی صدقققار سسوم مدل 85 را ککت ماشین یییه و مدل 85 با کاکککد 325 هزاکیکیکیومتر قیقا 50 یییین تومان آگهی ششه اسس.

با این وضعیت موتور سالم توصیف شده و 11 از مهلت تمدید بیمه بدنه خودرو باقی مانده است. با رنگ آبی و کارکرد ۳۰۰ هزارکیلومتر ۶۰ میلیون تومان فروخته می‌شود.

وضعیت شاسیها و موتور این یکی سالم هستند، اما بدنه آن دوررنگ است.موتور وشاسیها طبق ادعای مالک سالم هستند و فقط چند نفر است. خط و خش روی بدنه این پراید نقرهای رنگ وجود دارد با 55 میلیون تومان پراید زیتونی مدل 85 و کارکرد 340 هزارلومتر را خریداری کنید. می تواند بیش از 65 میلیون تومان باشد.پراید صندوقدار مدل 85 با کارکرد 110 هزارکیلومتر را به 66 میلیون تومان می فروشد.

قیمت پراید صندوقدار کارکرده مدل ۸۵ در آگهی‌ها

خودرو

کارکرد

وضعیت

قیمت

پراید صندوقدار دوگانه‌سوز نقره‌ای

۳۵۰ هزارکیلومتر

بدنه و موتور سالم

۱۳۰ میلیون تومان

پراید صندوقدار بنزینی سفید

۴۰۰ هزارکیلومتر

بدنه و موتور سالم

صد میلیون تومان

پراید صندوقدار سفید

۳۲۵ هزارکیلومتر

شاسی جلو ضربه دیده رنگ‌شدگی در دو منطقه

۵۰ میلیون تومان

پراید صندوقدار آبی

۳۰۰ هزارکیلومتر

بدنه دورنگ

۶۰ میلیون تومان

پراید 141 نقره‌ای

۵۰۰ هزارکیلومتر

چند خط و خش روی بدنه

۵۷ میلیون تومان

پراید صندوقدار زیتونی

۳۴۰ هزارکیلومتر

دوررنگ و شاسی جلو ضربه دیده

55 میلیون تومان

پراید صندوقدار زیتونی

۱۱۰ هزارکیلومتر

دوررنگ

۶۶ میلیون تومان

پراید کارکرده هاچ بک مدل ۸۵

پراید هاچ بک کارکرده مدل 85 در آگهی های آنلاین می تواند نزدیک به 90 میلیون تومان قیمت داشته باشد. اگر دنبال مدلی هستید که کارکرد کمتری دارد، بدنیست بدانید پراید هاچ با قیمت 84 میلیون تومان می فروشد. میلیون تومان می‌فروشند.

بین مدلهایی که کارکرد بیشتری دارند، رقم 65 میلیون تومان را برای پراید هاچ بکی که 380 هزارکیلومتر راه رفته و چند لکه هم روی بدنه آن وجود دارد، در نظر گرفته شده است. چند لکه رنگ دارد پراید هاچ بک آلبالویی با کارکرد 204 هزارکیلومتر 67 میلیون تومان می رسد که وضعیت بدنه آن را رنگ می کند در دو منطقه توصیف شده است. ررظظظم ا ههیی ضضضیی بدهه و کاککک و 410 هزاکیکیکیومتر پپایی هایچ کک مدل 85 ومان آگهی ککههاند.

قیمت پراید هاچ بک کارکرده مدل ۸۵ در آگهی‌ها

خودرو

کارکرد

وضعیت

قیمت

پراید هاچ بک سفید

۲۳۰ هزارکیلومتر

بدنه و موتور سالم

۸۶ میلیون تومان

پراید هاچ بک سفید

۲۷۰ هزارکیلومتر

بدنه و موتور سالم

۸۴ میلیون تومان

پراید هاچ بک سفید

۱۶۵ هزارکیلومتر

بدنه و موتور سالم

۷۸ میلیون تومان

پراید هاچ بک سفید

۳۸۰ هزارکیلومتر

بدنه چند لکه دارد

۶۵ میلیون تومان

پراید هاچ بک سفید

۲۰۰ هزارکیلومتر

بدنه چند لکه دارد

۷۲ میلیون تومان

پراید هاچ بک آلبالویی

۲۰۴ هزارکیلومتر

رنگ شدگی در دو منطقه

۶۷ میلیون تومان

پراید هاچ بک مشکی

۱۸۵ هزارکیلومتر

تمام رنگ

۶۰ میلیون تومان

پراید هاچ بک مشکی

۴۱۰ هزارکیلومتر

تمام رنگ

55 میلیون تومان


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم