عرضه سهام سرخابی‌ها در بازار سهام قطعی شد

[ad_1]

شرکت های سرخابی ها در بازار سرمایه معضلی بودند که مسئولان از سال های گذشته برای اجرای آن دست به گریبان بودند و در نهایت در دولت سیزدهم ضمن تعیین تکلیف عرضه سهام دو باشگاه بزرگ پرسپولیس و استقلال و درج نماد این 2 باشگاه در فرابورس، شرکت آنها به خط پایان پایان رسید. رسید.

به گزارش ایرنا، بعد از انجام پیگیری های صورت گرفته برای پیشنهادی سرخابی ها و انتشار اخبار ضد و نقیض از این اتفاق، «میثم فدایی»، مدیر عامل فرابورس ایران به خبرنگار ایرنا چندی پیش اعلام کرد: تا چند روز گذشته عرضه سهام این دو باشگاه است. در انتظار حسابرسی صورتهای مالی آنها بود، اما اکنون صورت و هزینه با صورت گرفته، حسابهای مالی حسابرسی شده دو باشگاه ارائه شده است، با توجه به اینکه چنین اتفاقی باید قیمت سهام آنها در هیئت تعیین تکلیف شود و بر این اساس به احتمال زیاد تا هفته می رسد. آینده قیمت سهام سرخابی ها مشخص خواهد شد.

ارزش گذاری سرخابی ها در هیئت پیشنهادی

به دنیال سخنان مدیر عامل فرابورس ایران، ارزش گذاری سرخابی ها طبق وعده داده شده در تاریخ 23 بهمن ماه انجام و ارزش نهایی باشگاه پرسپولیس 3 هزار و 210 میلیارد تومان و ارزش نهایی باشگاه استقلال 2 هزار و 780 میلیارد تومان اعلام شد که این ارزش گذاری، از سوی دیگر. کاشش شاگسگسگسیس یاگسای از زاراییهاه و هه یژه یژه یژهارایی ناشششطط که برند دو باشگاه بوهه، اججام شش و هه صصصی اضضای هیئهیئ واگذایی سیسیسی.

درج نماد، گام پایانی پیشنهادی سرخابی‌ها در فرابورس

از اجرای این اقدام، اجرای سرخابی ها یک گام به مرحله اجرا نزدیکتر شد و مسئولین به دنبال اجرای مرحله بعد یعنی ثبت 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس در سازمان بورس بودند که این اقدام در روز شنبه (30 بهمن ماه) انجام شد و مسئولیتان درج نماد انجام شد. سرخابی‌ها در بازار پایه فرابورس را گام پایانی پیشنهادی عنوان کردند.

در ابتدا و از ثبت این 2 باشگاه در سازمان بورس، از درج نماد سرخابیها در یکم اسفند ماه خبر، در حالی که این اقدام اجرا نشد و وجود برخی از مشکلات بر سر راه این اقدام به اعلام زمانهای مختلف برای این اتفاق افتاد. در فرابورس شد.

بعد از پیگیری های فراوان هواداران 2 باشگاه و پرسپولیس برای تعویق صورت گرفته در درج نماد سرخابیها، «حسین قربانزاده»، سازمان خصوصی سازی در تاریخ 2 اسفند و در گفتوگویی کوتاه با ایرنا گفت: امیدوارم پایان هفته نماد سرخابی ها در بازار پایه باشد. فرابورس درج می شود که این اقدام به معنی ورود به باشگاه های استقلال و س پرسپولیس به بازار سرمایه است

یی اداهه هاد: پس از دج نماد سسابوسا ففیش سسمایه آآها بایی هه صصصی جامع عموی یفق العاهه و بعد از هیئت واگذایی بسس.

شروط پنج‌گانه برای درج نماد سرخابی‌ها در فرابورس

در ادامه انتظار هواداران و علاقمندان عرضه سرخابیها در فرابورس، «میثم فدایی» یکشنبه شب (7 اسفند ماه) در توییتی نوشت: هیئت مدیره فرابورس با هدف حمایت از انجام اصلاحات بنیادین در راهبری، ارتقای شفافیت و بهبود حاکمیت شرکت باشگاه های پرسپولیس و استقلال و با تجهجه هه ظظایف قانوی یظ دصصص حفاظظ از سسمایه یهاد سسمایهگذ اهه و صصصب ککد که زز زفف ششطط پپجگاهه، جج نماد اججام یشیشیشد.

وی در مورد این پیششرطها اظهار داشت: تکمیل اعضای هیئت مدیره 2 باشگاه و تعیین تکلیف وضعیت ثبتی آنها، تعیین تکلیف برند 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس که باید مالکیت برند هر دو باشگاه به منتقل شود و تکلیف کمپ «ناصر حجازی» و « مرغوبکار» از جمله این شروط است.

شایعات رسانه‌ها از لغو ممنوعیت سرخابی‌ها

اعلام این صحبتها از سوی مدیر عامل فرابورس ایران چنین گمانهزنیهایی را ایجاد کردند که در یک قدمی سرخابیها از بین رفتن قرار دارند و ممکن است برای همیشه این اتفاق تاریخی به باد فراموشی سپرده شود، این در حالی است که در این زمینه از خبرنگار سوی ایرنا. اججام شششص شش که هه تهها واگذایی یسایهیها متقفقف شششه اسس بکهکه باشگاهها هه ککاپ ته چه چه سسییر ششطط فابوس ناا حققفحقق یجج نماد حققحقق ککند.

عرضه سهام سرخابی‌ها در روزهای آینده

ططق صحصحه های یططح ششه هقار بر ایی اسس تا عضهضه سهام سسزهایه آیآیه هه رشش افزایش سسمایه صصف سهسهق با سسب حق ققم اججام ششد.

اعلام زمان اختصاصی سرخابی‌ها

هنوز زمان زیادی از این خبر خبرگزاری ایرنا نگذشته بود که «حسین قربانزاده» روز گذشته در نشست خود با پیشکسوتان پرسپولیس اعلام کرد: 15 اسفند 10 درصد از سهام این دو باشگاه به مردم می شود.

یی ههچچیی گفگف: نماد و باشگاه از پاززهه تا سیال ففورییی سال بعد از باز ششه و اککان فی وفشش ففاهه واهه شش.

قربان زاده ادامه داد: پیشنهادی سرخابیها یا 15 اسفند همزمان با میلاد امام حسین (ع) رخ می دهد یا من دیگر در سازمان خصوصی نخواهم بود در سه شب گذشته خون دل خوردم و نمی توانم بگویم چه اتفاقی افتاده است چرا که عدهای گفته اند تحت هیچ شرایطی نیستند. اجازه نمی‌دهیم چنین اتفاقی رخ دهد.

پخشی سرخابی ها به مقصد رسید

اعلام چنین صحبتی، خوش بینی های بسیاری را در میان هواداران این تیم برای اجرای حتمی عرضه سهام سرخابی ها در فرابورس ایجاد کرد و در ظهر امروز سازمان خصوصی سازی بعد از روز گذشته از درج نماد سرخابی ها در بازار پایه فرابورس خبر داد و گفت: گشایش نماد دو باشگاه ۱۵ اسفند مصادف با سوم شعبان و روز میلاد امام حسین (ع) خواهد بود.

سازمان سازمان خصوصی سازی بیان کرد: عملا با درج آگهی نویسی افزایش سرمایه دو باشگاه از محل صرف سهام با سل تقدم دولت، همه مردم در این مرحله می توانند، در روز گشایش نماد دو باشگاه که 15 اسفند مصادف با سوم شعبان و روز میلاد. امام حسین (ع) خواهد بود، سهامدار این باشگاه‌ها می‌شوند.

به گزارش ایرنا، مطابق اطلاعیه منتشر شده، نماد باشگاه های استقلال و پرسپولیس که 9 روز گذشته در سازمان بورس ثبت شده بودند، در گروه فعالیت های ورزشی در بازار پایه و تابلوی نارنجی فرابورس درج شدند.

عملا با درج آگهی نویسی افزایش سرمایه دو باشگاه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم دولت، همه مردم در این مرحله می توانند، در روز گشایش نماد دو باشگاه که 15 اسفند مصادف با سوم شعبان و روز میلاد امام حسین (ع) خواهد بود. ، سهامدار این باشگاه ها می شوند.

در جلسه امروز دو موضوع مهم به تصویب رسید؛ ابتدا هیئت تصمیمی با حضور وزیر اقتصاد، دادگستری و ورزش به اتفاق آراء، سرمایه حدود 10 درصدی این دو باشگاه را افزایش داد و سپس نماد دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در بازار پایه فرابورس درج شد. .

مطابق اطلاعیه فرابورس پس از این جلسه نماد دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که 9 روز پیش در سازمان بورس ثبت شده بودند، با کد 9312 در گروه فعالیت های ورزشی در بازار پایه و تابلوی نارنجی فرابورس درج شدند. سسمایه یهو باشگ صص سهام با سسب حق قققم دولت مهه مرد در ایانن ر روز گشایش نماد و باشگاه سهامدار ایی و باشگاه ششند.

عرضه سهام سرخابی‌ها در بازار سهام قطعی شد

عرضه سهام سرخابی‌ها در بازار سهام قطعی شد

[ad_2]

Tiana Fitzpatrick

دوست حیوانات در همه جا. متخصص موسیقی برنده جایزه. کافه قهوه. ارتباط دهنده. کاوشگر. متعصب الکل

با سایت شرط بندی آنلاین به دنیای هیجان و پول‌درآوری وارد شوید!
مکمل گینر: راهی برای افزایش وزن و حجم عضلات
بازی انفجار: یک نگاه جذاب به سایت شرط بندی آنلاین
تعمیرات پرینتر: همه‌چیزی که باید بدانید
با ما در سایت انفجار ایرانی با درگاه مستقیم آشنا شوید
خرید عمده تیشرت مردانه: راهی برای تجارت پوشاک موفق
تماس با ما