مقایسه قسط وام مسکن با اجاره‌بها

[ad_1]

ورود و خروج های بعدی بازار مسکن را نشان می دهد عزم یک گروه از خانهاولیها برای خرید در ایام شب عید است. بخش های مختلف بازار مسکن به منزله همخوانی استطاعت خرید مسکن با سطح قیمت مسکن در حال حاضر نیست، تاثیر آن بر دو محرک که وزن یکی دیگر از آنها به خانه بیشتر می شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، تقریباً رشد قیمت مسکن در یک 10 ماه از ابتدای امسال تا پایان دیفقط حدود 8 درصد بوده است که نشان دهنده ثبات وضعیت ثبات نسبی در بازار مسکن پس از سه سال پیاپی تلفن قیمتی حتی در شرایط رکود دوره ای است، اما درجا زدن قیمت و محدود شدن رشد آن به ریزنوسان ماهانه طی ماه های اسپری شده از سال 1400 به معنای قرار گرفتن سطح قیمت ها در محدوده استطاعت خرید مسکن نیست و تا خرید کامل حباب قیمت مسکن هنوز وجود ندارد. حدی زیاد بوده است که ثابت چند ماه آینده زمینه ساز بازگشت کامل سطح قیمت ها به محدوده متعارف نشده و پیش بینی می شود در مواردی که غیرمنتظره ها در خارج از بازار مسکن به ویژه حول ریسک تغییرات غیراقتصادی یعنی موضوع رفع تحریم ها صورت نگیرد، بازگشت قیمت مسکن از اضافه شدن روند. پرش در ماههای آینده ادامه پیدا کند.بعد این روند الزاما به کاهش قیمت اسمی مسکن رخ نمی دهد، اما بازماندن تورم ملکی از تورم عمومی به مرور قیمت مسکن را کاهش می دهد و این روند تا جایی که پایداری کامل در بازار مسکن می شود، ادامه پیدا می‌ک ند.

اما با وجود فاصله کمتری از قیمت ها با استطاعت مسکن مسکن، دو محرک زمینه ساز مسکن خانه ها به خروج از بازار اجاره و ورود به بازار مسکن است. قیمت مسکن »است. تحقیقات میدانی« اقتصاد »از بازار اجاره و خرید مسکن نشان می دهد در این میان وزن محرک اول به دنیای دنیای بیشتر از محرک دوم بوده و عامل اصلی خروج از بازار اجاره و ورود به بازار خرید مسکن، اجاره های پیشنهادی خارج از پرداخت مستاجران بدون مسکن است. ورود به بازار خرید مسکن نداشت.

در بازار مناطق متوسط ​​چه می‌گذرد؟

در مناطقی از شهرها که به دلیل قرار گرفتن در رتبه های نخست تهران، چه در بازار اجاره و چه خرید مسکن در سال های بعدی، نماینده رفتار، قیمت و تحولات بازار خرید و اجاره مسکن به شماره می آیند، نشان می دهد که میزان اجاره بها در حال حاضر است. حاضر ۵/ ۱ برابر متوسط ​​درآمد خانوارها است.

تحقیق صورت گرفته در مناطق 4 و 5 تهران واقع در شرق و غرب تهران که در مناطق مناطق مسکونی با غلبه بافت مسکونی و نیز با میزان بالای استفاده از سکونت در سالهای بعدی به شمار می آیند، همیشه انعکاسی از آنچه در مجموعه بازار مسکن در مناطق جزئی استثنایی فوق العاده است. لوکس یا فوق ارزان رخ می دهد را نشان می دهد. در حالی که درآمد خانوارهای ایرانی در سال جاری با فرض اینکه فقط سرپرست خانوار شاغل باشد، حدود 5 میلیون تومان است.

البته عرف بازار اجاره این است که بخشی از ارزش اجاری آپارتمان به صورت ودیعه یا به اصطلاح «رهن» از مستاجر دریافت می‌شود و این محاسبه نیز «فرمول یک میلیون تومان ودیعه معادل 30 هزار تومان اجاره ماهانه» است. اگر موجر واحد 70 مترمعی در مناطق متوسط ​​4 و 5 با پرداخت نیمی از ارزش اجاری آپارتمان خود را به صورت ودیعه یک درخواست کند، باز هم ماهانه پرداختی توسط مستاجران به طور متوسط ​​حدود 6 میلیون تومان است؛ ضمن اینکه بیشتر از مستاجران به ویژه آنها ظرفی است. دو سه سال آینده وارد بازار اجاره مسکن می شوند، برای پرداخت ودیعه نیز ناگزیر می شوند و اقساط ماهانه این وامها نیز در سبد هزینه های تامین مسکن آنها قرار می گیرد. استطاعت پرداخت مستاجران است.

مقایسه قسط وام مسکن با اجاره‌بها

علاوه بر این در فاصله دار استطاعت پرداخت مستاجران با سطح فعلی اجاره، محرک دیگری که اثر آن کمرنگ است اما در تصمیم مستاجران خانهاولی برای خروج از بازار اجاره و ورود به بازار مسکن بیتاثیر نبوده، این است که قسط وام مسکن به مراتب پایین تر از سطح است. سقف وام مسکن از محل خرید مسکن در شهریور امسال دوبرابر و پرداخت آن از مهرماه آغاز شد. ، در تهران به 480 میلیون تومان رسیده است که در حال حاضر با توجه به افزایش شدید سطح قیمت دلار و تخفیف 50 درصدی موقتی که بانک عامل بخش مسکن برای وامگیرندگان مسکن در نظر گرفته شده است، 15 درصد از ارزش وام حدود (حدود 72 میلیون) باید. به این ترتیب دوبرابر شدن سقف این وام با توجه به هزینه های آن از یکسو و اقساط ماهانه سنگین است که در تهران حدود 30 درصد از ارزش وام افزایش پیدا می کند. ۸ میلیون تومان است، کمکی به تقویت است با وجود این در حال حاضر مبلغ اجاره بهای پرداختی مستاجران در مناطق متوسط ​​از قسط وام خرید مسکن نیز فراتر رفته است. تقسیم بندی از مناطق مناطق 9 تا 14 نیز کوچک اجارهبهای آپارتمان 70 مترمربعی پرداخت ودیعه حدود 8 میلیون تومان است که نشان می دهد سطح قیمت مسکن حتی در این مناطق نیز بدون میزان اقساط وام مسکن برابر است. مسکن به این جمع بندی برسند که خرید خانه برای آنها در مقطع فعلی بهصرفهتر و عاقلانه تر از اجاره مسکن است. دارد ؛ به این ترتیب که آنها به این جمع بندی رسیده اند که می توانند، نه خانه مطلوب خود، اما خانه های خود را برای سکونت موقت و اسپری کردن دوره چند ساله تا زمان تقویت بنیه مالی خود برای خرید بهتر با انتظار خود خریداری کنند.

کیفیت خانه‌اولی‌ها را انتخاب کنید

مستاجران دریافت می کنند که اگر اکنون به هر سختی و با تحمل هر سطحی از فشار پرداخت اقساط خانهای نخرند، ممکن است هرگز نتوان در تهران صاحبخانه شد. غیرقابل برگشت است، در حالی که اگر خانه های کوچکتر یا در محل هایی که با آنها مطلوب است، می توانند بخرند و در آن سکونت کنند، می توانند به جای پرداخت هزینه غیر قابل بازگشت اجاره، اقساط وام خرید خانه را بپردازند و در نهایت صاحب خانه شوند که بعدها فرصت برای بهبود آن وجود دارد.

بنابراین خانه‌ها برای خرید خانه در حال حاضر، تنها سطح قیمت و تناسب آن با بودجه‌ای است که می‌تواند تامین‌کننده باشد، نه خانه مناسب. بخرند و در مقصد خرید خانه برای این گروه از آپارتمان با توجه به محدودیت بودجه، خانه های کوچک در جنوب شهر است. پس از کسر خرید خرید می‌توانم حدود ۲۰ مترمربع را در این محله‌ها انجام دهم.

گزارش دقیقی از تعداد خانهاولیهایی که به این ترتیب قصد ورود به بازار مسکن را دارند، دریافت نمی کنند و نمی توانم گزارشی را از گذراندن کوتاهی از خانه های کوچک گزارش کنم، اما چیزی که قابل تامل است، تماس تلفنی واسطه های ملکی با صاحبان خانه های کوچک متراژی است. تا چهار ماه آپارتمان های خود را برای فروش فایل های قبل از فروش قرار داده اند. از افزایش خرید آپارتمان های کوچک متراژ به ویژه در میانه و پایین شهر است.مطابق با تماس با فایل های سوخته در محله های مصرفی مناطقی مانند 2 و 4 نیز رخ می دهد اما تحقیقات میدانی نشان می دهد درباره فایل های کوچک متراژ قدیمی این پیگیری ها از سوی دیگرهای به مراتب بیشتر است. بررسی برخی از موارد استثنایی در طول دوره اخیر جهش و پساجهش (از سال 97 بازار) نشان می دهد خانه ها یک بار دیگر نیز در سال 97 با شروع روند جهش قیمت مسکن خرید به املاکی که تناسب دارد. ی با استانداردها و اولیه آنها نداشتند، ناگزیر شدند.در سال 97 موعد ورود به بازار مسکن برای سپرده گذاران صندوق مسکن یکم فرارسید اما استطاعت خرید ملکی آنها تحت تاثیر تورم بیسابقه در سرعت کاهش بود، به طوری که برخی از آنها در صورتی که وام آنها بود. ماه زودتر قابل پرداخت بود، می توان خانه کوچکی را در یکی از محله های نسبتا مطلوب شهر خریدار کرد، اما با توجه به این که ملزم به تحمل تا اسپری شدن دوره دریافت بودند، استطاعت آنها به سرعت کاهش یافت و در نهایت مجبور به خرید در محله ها شد. به مراتب پایین تر شدند.

اما تفاوت خانه‌ها که امروز وارد بازار مسکن شده‌اند با خانه‌اولی‌های سال 97 این است که در آن مقطع زمانی، اولین خانه در آپارتمان خریداری شده را نداشتند و فقط به دنبال داشتن اسپری برای حفاظت از ارزش دارایی خود در برابر تورم بودند. خانه های خریداری شده را به مستاجر سپردند و می کنند هم در محله های دیگری که می پسندند، خانه های اجاره می کنند. البته خانه های سال 97 نیز پس از گذشت سه تا چهار سال اجاره نشینی این روزها به عنوان بازاریاب تبدیل به احسن وارد مسکن شده اند تا خانه های بزرگتر یا در محله بهتر را خرید اول خود کنند و در آن ساکن شوند. بشیشی از ققاضای یثثث حاضض در بازار سکسکسک یزیز ایی گگهه بوهند که یییان از آآها هه عنوان «اه هویی» یاد ککد.

[ad_2]

Serena Wells

معتاد عمومی رسانه های اجتماعی. متعصب افراطی سفر. فریلنسر متعصب وب. مستعد حملات بی تفاوتی. زیاد می افتد

سایت dancebet: شرط بندی جدید بر رقص
سیستم کنترل از راه دور چند کانال: یک نگاه جذاب به فناوری پیشرفته
بازی انفجار: یک الگوی پرفروش در دنیای پیشرفته بازی‌ها
بازی انفجار: یک نگاه جذاب به این بازی پرطرفدار
دفتر کار درسی: ابزار ضروری برای موفقیت تحصیلی
کتاب کار ریاضی: تجربه جدید در یادگیری ریاضی
تماس با ما