هم‌رفیقِ ایرانی، فقط خودتی، جناب تورم

[ad_1]

رزززاه ههشهشهی: ر ایی زهزهایی که شککشکات میشیشیشی کاملا حس یشیشیشد، بخوایی مرم ز زززگ تورم و شککشکات اققصایی یاند.. یکد.

علیرضا احمدی: 1374 یکی از سختترین سالهای اقتصاد ایران در دهه 70 شمسی بود؛ سالی که تورم جهش بزرگی داشت و قیمت دلار نیز همپای نرخ تورم، مسیر رکوردشکنی را طی میکرد و این موضوع آرامش روانی جامعه را برهم زده و دغدغه های معیشتی مردم، به. اصصییییی ضضضکش کشکشر تبییی شش بش بود؛ توریی که اققصاد کشکشر و مردم دححال سس آآ بودند تا ند ززان سس از آآ یزیز جججهه ششش.

هم‌رفیقِ ایرانی، فقط خودتی، جناب تورم

کاهش قیمت نفت و عدم توازن در درآمد و هزینه های ارزی کشور، بیشتر می شود تا قیمت ها در بازار مایحتاج عمومی مردم سربه فلک بکشد و گرانی برخی از کالاها مانند سیبزمینی، تاثیر روانی ویژه بر افکار عمومی برجا بگذارد که این موضوع با اعتراض های مردمی در برخی نقاط. ، اند اسساشه هههان ههراه بود کهکهصصص حازززههیی رزز ففورییی و هههنبال گگاشششنکسهایه یهییییسهسها، ککی خورد.

اقتصاد کشور در دومین سال از دولت دوم سازندگی شرایط ویژه داشت؛. رسید و 1374 اولین سال اجرای برنامه «پنجساله دوم توسعه کشور» بود که از نظر ساختار و ماهیت بر آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی تکیه داشت و رشد اقتصادی بهعنوان اصلی ترین برنامه، 1/5 درصد پیش بینی شده بود.

همچنین در سال 1374 فعالیت های وزارت نفت برای جذب سرمایه گذاری های خارجی روی صنایع نفت و گاز ایران با استفاده از مدل های قراردادهای «بیعمتقابل» وارد مرحله ای شد که در شرایطی بود که فشارهای آمریکا در این حوزه هر روز بیشتر می شد. سال 1374، 24 اسفند 1373/15 مارس 1995، بیل کلینتون، رئیسجمهور وقت آمریکا، دستور اجرایی شماره 12957 را صادر و کمک به توسعه منابع نفتی ایران را ممنوع کرد تا به این شرکت های آمریکایی از سرمایه گذاران یا مشارکت در قراردادهای صنعت نفت و … گاز ایران منع می شوند.

هم‌رفیقِ ایرانی، فقط خودتی، جناب تورم

این دستور انسان واقعی و حقوقی آمریکایی یا حقوقی است که تحت مدیریت افراد آمریکایی هستند را از حضور در قرارداد یا ارائه ضمانت نامه به عشق ثالث در قراردادهایی که شامل «نظارت یا مدیریت توسعه منابع نفتی ایران» و «تامین توسعه مالی میادین نفتی ایران» باشد. با وجود اینکه این دستور لغو قرارداد شرکت آمریکایی کونوکو با ایران شد، اما در اواسط سال 1374 قرارداد توسعه میادین «A» و «E» سیری به ارزش 2/1 میلیارد دلار با شرکت توتال فرانسه منعقد شد که اولین بار بود. پروژه صنعت نفت و گاز کشور به روش بیعمتقابل می‌شد.

تصویب لایحه نامه اقتصادی حملونقل بین المللی بین دولت های و ارمنستان در اردیبهشت، گشایش میدان مرکزی میوه و ترهبار تهران در ماه مراسمی با حضور هاشمیرفسنجانی در اردیبهشت ماه، شرکت دولتی پستبانک در شهریورماه، تصویب نامه همکاری بازرگانی – بین دولت ایران و دولت ایران قزاقستان در مردادماه. , امضای اسناد 12 توافق در زمینه همکاری های دوجانبه میان ایران و موزامبیک در مردادماه، تصویب هیأت دولت با ساخت آزادراه- تهران شمال در مردادماه، توسعه روابط سیاسی- اقتصادی ایران و ویتنام در جریان سفر هاشمیرفسنجانی به این کشور در مهرماه و صدور دستور تهیه طرح «ححح فقفق از کششر» ازسزسی ئیسجئیسجئیسجههر دججیان ایزان برناهه و بوجه جهر هههنما، از اخبار اققصایی سال 1374 بود.

علی عمادی: آماری که گفتیم، تورم افسارگسیخته ابتدایی دهه 70 در سال 74 به اوج رسید و با نرخ 49.1 درصد رکوردشکنی کرد؛ این تورم، ولی رونق بورس را در پی داشت و شاخص کل سهام با 123.1 درصد افزایش به 1549.4 رسید. قیمت دلار در بازار غیررسمی با 53.2 درصد افزایش از 404 تومان، اما از بازارهای دیگر جاماند و سکه تمام بهار آزادی فقط با 45.5 درصد افزایش، به طور میانگین حدود 44 هزار تومان و 170 تومان قیمت داشت. نرخ بنزین نیز در این سال دوبرابر شد و از لیری 5 تومان به 1ت ومان رسید

هم‌رفیقِ ایرانی، فقط خودتی، جناب تورم

مسکن در آن سال در کشور نسبت به سال قبل 34 درصد افزایش قیمت خود را پیدا کرد. با رقمی معادل 45 هزار و 100 تومان برای هه مترمربع بود متسطسط قیقیت هه بری اراک که مترمربع واحح سکسککی 23 هزار و 600 تومان قیقیت دشش بود.

قیمت آپارتمان متوسط ​​در سال 74 نسبت به سال قبل از خود در همه شهرهای منتخب افزایش داشت، ولی در زنجان پس از تهران با بیشترین رشد ممکن بود. داشت، اما در تهران قیمت متوسط، ۶۱ درصد افزایش می‌داد.

متوسط ​​قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران 95 هزار و 800 تومان بود. منطقه 5 با بیش از 83 درصد، منطقه 4 با 74 درصد، 8 با 73 درصد و منطقه 11 با 72 درصد بیشتر رشد را منطقه منطقه 17 با 36 درصد و منطقه 12 با 42 درصد کاهش قیمت را بین مناطق ۲۰‌گانه تهران کسب کردند.

هم‌رفیقِ ایرانی، فقط خودتی، جناب تورم

آپارتمان های متوسط ​​یک مترمربع واحد مسکونی در تهران با 32 درصد افزایش به 392 تومان رسید؛ یعنی در آن سال برای یک واحد 100 متری به طور متوسط ​​ماهانه 39 هزار و 240 تومان در ماه (بدون ودیعه) اجاره پرداخت میشد. اجاره بها با 32. درصد افزایش نسبت به سال قبل مربوط به منطقه 3 با مترمربعی 652 تومان بود و کمترین، منطقه 18 با مترمربع 258 تومان که 16 درصد افزایش نسبت به سال 73 داشت. 47 درصد افزایش، 567 تومان و منطقه یک با 42 درصد رشد، 551 تومان برای هرمترمربع بود.

در سال 74 حقوق 37 درصد افزایش یافت و حداقل دستمزد بالغ بر 16 تومان بود. میان درآمد و هزینه خانوار به بیش از 31 درصد رسید.

غذای خوراکی و آشامیدنی خانوار در این سال نزدیک به 44 درصد افزایش یافت. در مقایسه با سال 73، بیشترین افزایش میزان مصرف ایرانیان 10 افزایش می یابد و به 76 افزایش می رسد. خانوار با ۵۱ درصد مربوط به پوشاک و کفش بود.

هم‌رفیقِ ایرانی، فقط خودتی، جناب تورم

هم‌رفیقِ ایرانی، فقط خودتی، جناب تورم

[ad_2]

Brendon Rice

نادر موسیقی لاعلاج. خالق تایید شده متعصب تلویزیون پیشگام غذا. یک قهوه ساز به طرز خشمگینی فروتن.

با سایت شرط بندی آنلاین به دنیای هیجان و پول‌درآوری وارد شوید!
مکمل گینر: راهی برای افزایش وزن و حجم عضلات
بازی انفجار: یک نگاه جذاب به سایت شرط بندی آنلاین
تعمیرات پرینتر: همه‌چیزی که باید بدانید
با ما در سایت انفجار ایرانی با درگاه مستقیم آشنا شوید
خرید عمده تیشرت مردانه: راهی برای تجارت پوشاک موفق
تماس با ما