پس از یک ماه فوران بی‌وقفه اکنون شراره‌های خورشیدی شدید در راه هستند – زومیت

[ad_1]

در چند هفته گذشته، ستاره ای منظومهمان بهشدت بوده و در این مدت، مجموعه ای از فوران های عظیم پلاسمایی را در فضا منتشر کرده است. اخل فضش.اندازه، اححمالا ریییاد ققرتننتتیی ففران وشیشیشی اسس که در سسه ای ششاهه های ککاس x ققار یگیگیگید.

ازآنجاکه شراره و خروج جرم تاج خورشیدی (CME) بهسمت زمین منتشر نشد، بعید است که آثار مرتبط با این طوفان ژئومغناطیسی را ببینیم. ززیی، تداخل در اههاطات ششکه ای یییو و شفقهشفقهای قطقطی اسس؛ اماشگگگففف ایی ففاییی ششان یهه مککک اسس چچیی ططفاههایی درآیآیه هه ر هد. جونوی ژائو از گروه هلیوسیزمولوژی دانشگاه صنعت می‌گوید:

اگر این طوفان دومین منطقه فعال آنسوی خورشید پس از طوفان سپتامبر 2017 است.

انتشار زبانهای خورشیدی

بهنقل از SpaceWeatherLive که فعالیت خورشیدی را ردیابی می کند، خورشید در ماه فوریه به صورت روزانه فوران می کند و این فورانها در روزها با شراره هایی همراه بودند که این شراره ها درجه حرارت قدرت در رتبه دوم و در گروه M قرار می گیرند:. یک شراره M1.4 در 12 ففیهیه و یک ششاهیه M1 در 14 ففیهیه و یک ششاهیه m1.3 در 15 ففیهیه.

29 ژانویه، طوفان ژئومغناطیسی متوسط ​​با 40 ماهواره استارلینکی که تازه پرتاب شده بودند، در مدار پایین برخورد کردند. شراره های دیگری که از آغاز فوریه منتشر می شوند، در کلاس C قرار می گیرند.

مقالات مرتبط:

با توجه به ترسناک شدن به نظر می رسد، افزایش فعالیت خورشیدی در بازهی خورشیدی کاملاً عادی است. یازده سال یک بار می‌چرخد و جای قطب شمال و جنوب خورشید تغییر می‌کند.

بههمیندلیل، میدان مغناطیسی خورشیدی، انتهای یک چرخه و آغاز چرخه های دیگر را تعیین می کند و زمانی رخ می دهد که میدان مغناطیسی خورشید در ضعیف ترین حالت خود قرار دارد. لکه های خورشیدی به مناطق موقتی با میدان مغناسی قوی گفته می شود؛ دلیل که دلیل خروج جرم تاج خورشیدی از شراره ها، جداشدن و مجدد خطوط میدان مغناطیسی است جدیدترین حداقل خورشیدی 19 دسامبر به انتقال از اکانت توییتری Halo CME..:

دو شراره ای خورشیدی 12 فوریه 2022 بهقدری چشمگیر بودند که انیمیشن زیر را می ساختند.

.. لکه های خورشیدی معمولاً شکل میگیرند که میدان مغناطیسی خورشیدی پیچ خورده می شود این اتفاق می افتد که استوای خورشیدی سریعتر از دیگر عرض های جغرافیایی آن میچرخد در حالحاضر، 111 لکه خورشیدی روی سطح خورشید وجود دارند؛ همه آنها از نوع فعال فورانی هستند.

ماشین خورشیدی حوالی جولای 2025 رخ خواهد داد به سختی می توان فعالیت هر چرخه را پیش بینی کرد؛.. زیرا عامل این فعالیت ها هنوز مشخص نیست گرچه تحقیقاتی پژوهشی جدید میزان فعالیت به تراز 11 07 ساله سیاره ها مربوط می شود، در سال 2020 به دست شواهدی می رسد. یافند که ششان یییه خوشیشی احمایی چچقهی ثشششهاش ششه اسس هه صهه بایی یی روند ففیی چچهیهی هیوشیشیی اداهه پیپیا یکیکیکد یا یی.

[ad_2]

Alina Bentley

کاوشگر. کارشناس سفر. متخصص قهوه. طرفدار تلویزیون عمومی متخصص پرشور بیکن. برگزار کننده آماتور محقق فرهنگ پاپ.

آشنایی با سایت شرط بندی انفجار: راهنمای کامل برای علاقه‌مندان به بازی
سایت dancebet: شرط بندی جدید بر رقص
سیستم کنترل از راه دور چند کانال: یک نگاه جذاب به فناوری پیشرفته
بازی انفجار: یک الگوی پرفروش در دنیای پیشرفته بازی‌ها
بازی انفجار: یک نگاه جذاب به این بازی پرطرفدار
دفتر کار درسی: ابزار ضروری برای موفقیت تحصیلی
تماس با ما