چون کمالگرا هستم؛ ازدواج نمیکنم

[ad_1]

برترین ها: یکی از مواردی که ازدواج نکردن، کمال است. از آن‌ها به چشمتان نمی‌آید.

گرایی در ازدواج به این صورت است که بهدنبال فرد میگردید که یا از جهت شهرت یا ثروت یا منزلت طرح موقعیتی داشته باشید، بنابراین افراد معمولی برای شما جذاب نیستند.

چون کمالگرا هستم؛ ازدواج نمیکنم

پژوهش ها نشان می دهند که طرحواره کمال گرایی با خودیفتگی همبستگی بالا دارند.در چیزی که مهم است، این است که احساس امنیت و اعتماد کنیم و تا اندازه ای از نظر شدت نیازها شبیه به هم باشیم و قادر به ازدواج خواسته ها و نیازهای همدیگر را ببینیم.

اول؛ انتخاب همسر

ططححاهه ککال گگایی سسب یشیشد که ششا دسسس اییی با کسی اززواج ککی که یک یا چچدتا از یژگیهیژگی های زیزیرادارد.

ططححاهه ککال گگایی در یشیشاج سسب یشیشد که ششا هه هنال اففایی باشیشی که سیسیار فقفق یا دارای مرتهه اججمایی بالای باششد.

گاهی هه ککال گگایی در اززواج سسب یشیشد کهکهشا هه هنبال کسایی باشیشی که سیسیار قیق ظظ و مانند ششا سسساسی باششد.

یکی از مراجعینم می‌گفت: علت جذابیت همسرم برای من این بود که بسیار دقیق و آینده‌نگر بود.

ممکن است که شما به دنبال افرادی باشید که بسیار ایده آل گرا هستند، کمال گرایی در ازدواج باعث می شود که کسانی که عاشق کار و تلاش هستند و زندگی نمی کنند، برای شما بسیار جذاب هستند.

گاهی اوقات هم می‌توانید با کسانی که از نظر مالی و حرف‌های شما پایین‌تر ازدواج می‌کنند، یا وارد رابطه می‌شوند تا بتوانید نسبت به آنها فخر فروشی و احساس ارزشمندی کنید.

چون کمالگرا هستم؛ ازدواج نمیکنم

گاهی هه ککال گگایی در اززواج سسب یشیشد که افف وشش یی ظظم و ششخه هسند برای ششا سیسیار جذاب هسه سند، چچن خاتان ایی یژگییژگی را ندایی.

گاهی هه دسسس اییی با کسایی اززواج ککی یا وارد رکه گش ههههح کهشا بهههد و تن هه میاههای سسگیگیاهه ششا بهههد.

گاهی هه تاثیثی ککال گگایی در اززواج هه ایی صصرت اسس که کسایی که افاد سسققی هسه سند و ر برابر ششا بایسیسند برای ششا سیسیار جذاب هسهسند.

اگگ که گگیف باشیشی، سسب یشیشد که اففایی که حصیحصیحصیات بالا ییارن برای ششا سیسیار جذاب باش شه یشکی سسی ده یی سسها دارند.

گاهی اوقات هم تاثیر کمال گرایی در ازدواج برای شما به این صورت است که به دنبال کسی میگردید که به شما کمک کند، به عنوان مثال از مراجعین من که مدیر یک شرکت بود با خانمی ازدواج کرد که یکی از کارهای خود را انجام داد. او کمک کند.

سس هه ایکه در ککام ککایسیس ققابه های باشیشی ططححاهه ششا در میاهه های انتخاب ههسس یی تاثیثی ارد خب اشکال ایی میاهها کجاسس؟

ما ۵ نیاز داریم

۱٫ نیاز به عشق و تعلق خاطر

۲٫ نیاز به آزادی

۳٫ نیاز به بقا و امنیت خاطر

۴.نیاز به قدرت و ارزشی

۵٫ نیاز به تفریح ​​و خنده

چون کمالگرا هستم؛ ازدواج نمیکنم

و شخصی که برای ارتباط و ازدواج انتخاب می کنیم باید این را داشته باشم که به همه نیازهای ما توجه داشته باشیم و ماهم باید به همه نیازهای خود و همسرمان توجه کنیم، اما وقتی که طرحواره هایمان را بگیریم به یک نیاز بیشتر از نیازها به توجه می کنیم. ر نیجهیجه ییازهای یگیگ ا یا ههسس ا بآآآره نیشیشیشد و ایی سسب یشیشد مکها از ططف مخا ط ناطف مخاطط ناضضایی بحححد آیآی.

ثثثاططگحایی هک ززواج سسب یشیشد که هه ییاز هه ققرت و ازشزشزشنی یشیشیشر از سایی ییازها یشیشا بهیهیهی و قیهقیه یاازهاراکک اههی بدای ی.

دوم؛ نوع رفتار با همسر

و اگر در این جا از طرحواره جان سالم به در بردن و بنا به هر دلیلی با فرد سالم آشنا بشویید، طرحوارهی کمال گرایی در ازدواج باعث می شود یا انقدر عیبجویی می کنید که مخاطب را از دست شما خسته و فراری می کند، یا آنقدر ایراد میگیرید. حالش از خودش به هم می خورد و به همین دلیل از شما که این همه از او یاد میگیرید هم خوشش نمیآید، یا آنقدر او را کنترل می کند که عرصه را برای او تنگ می کند، یا آنقدر به موفقیت و کار میچسبید که هیچ توجهی به مخاطب خود نمی کند. .

ططححاهه ککال گگایی در اززواج باثث یشیششش ششا یا ام بهیهیهی و هه ایی سیسیسیه مخاطط ود را از سس بهیهیهیههی.
و رابطه را تخریب کنید.

خانواده خود را فراموش کنید و برای روابط صمیمانه خیلی خودتان وقت نمی دهید، کارکردن هستید، آرامش خود را به دست می آورید، خودتان فکر می کنید که اگر به اندازه کافی پول، جایگاه اجتماعی، خانه عالی، ماشین گران قیمت باشد. نرا فراهم کنم، آن وقت آرام می شوم.

چون کمالگرا هستم؛ ازدواج نمیکنم

شاید رابطه شما و همسرتان برای دیگران الگو و آرزو باشد، اما شما زیاد راضی نیستید، یا ایراد و عیب جوئی و کنترل زیاد میکنید و به این شکل اگر هم رابطه ای خوبی گیرتان بیاید آن را خراب میکنید و این باعث می شود که دیر یا زود همسرتان یا زودتر همسرتان را کنترل کنید. نامزد شما را رها می‌کند.

موضوعی که امروز درباره اش صحبت می کنیم، به این معنا نیست که از ایده آل هایتان بگذرید، اما بینقص از تلاش بیش از حد باعث مشکلاتی شود.

منبع: برگرفته از یادداشت های ارسطو رضایی در شبکه اجتماعی ویرگول

[ad_2]

Charlie Owens

تحلیلگر هاردکور طرفدار عمومی فرهنگ پاپ. خالق مادام العمر تنظیم کننده. اهل سفر. متخصص وب متعهد

با سایت شرط بندی آنلاین به دنیای هیجان و پول‌درآوری وارد شوید!
مکمل گینر: راهی برای افزایش وزن و حجم عضلات
بازی انفجار: یک نگاه جذاب به سایت شرط بندی آنلاین
تعمیرات پرینتر: همه‌چیزی که باید بدانید
با ما در سایت انفجار ایرانی با درگاه مستقیم آشنا شوید
خرید عمده تیشرت مردانه: راهی برای تجارت پوشاک موفق
تماس با ما