هر هفته در Global BC داستان‌های خود را برجسته می‌کنیم تا نقطه روشنی را به جمعه و آخر هفته شما بیاوریم. در اینجا پنج داستان وجود دارد که می خواهیم

سیستم کنترل از راه دور چند کانال: یک نگاه جذاب به فناوری پیشرفته
بازی انفجار: یک الگوی پرفروش در دنیای پیشرفته بازی‌ها
بازی انفجار: یک نگاه جذاب به این بازی پرطرفدار
دفتر کار درسی: ابزار ضروری برای موفقیت تحصیلی
کتاب کار ریاضی: تجربه جدید در یادگیری ریاضی
Discover the World of Real Estate Canada
تماس با ما