آنها تمام عملکردها و جلوه های ایجاد شده توسط آنها را از طریق یک آموزش مناسب که به زبان انگلیسی توضیح داده شده است، توضیح می دهند. کمبود دید رنگ

سیستم کنترل از راه دور چند کانال: یک نگاه جذاب به فناوری پیشرفته
بازی انفجار: یک الگوی پرفروش در دنیای پیشرفته بازی‌ها
بازی انفجار: یک نگاه جذاب به این بازی پرطرفدار
دفتر کار درسی: ابزار ضروری برای موفقیت تحصیلی
کتاب کار ریاضی: تجربه جدید در یادگیری ریاضی
Discover the World of Real Estate Canada
تماس با ما